EN
RU
DE

   
Par skolu  
Aktuāli

Dibināšanas gads    -   1954
Izglītojamo skaits 2022./2023.m.g.  - 165
  Tai skaitā: 
(pirmsskolas grupās - 46, pamatskolā - 119, )
Pedagogu  skaits   -  25
Direktore :    Ieva Krūmiņa      
Direktora vietnieki:
Izglītības jomā –  Valentīna Ciganoviča, Rudīte Dude
Informātikas  jautājumos – Jānis Izaks
Saimniecības pārzinis – Jānis Kalniņš

Dokumenti
Skolotāji
Sadarbība
Audzēkņiem
Vecākiem
Skolas avīze
Klašu foto
Absolventi
Pamatskolas izlaidumi

Vēsture
Pils
Pagasts
 
 

 SKOLAS DOKUMENTI

 

 

Mācību darbs

 

 
Pārbaudes darbu grafiks 1.sem. - spied šeit -
Konsultāciju grafiks - spied šeit -
Valsts pārbaudes darbu grafiks - spied šeit -
Sasniegumi olimpiādēs 2019./2020.m.g. - spied šeit -
Sasniegumi olimpiādēs 2018./2019.m.g. - spied šeit -
 Sasniegumi olimpiādēs 2017./2018.m.g.

- spied šeit -

     

 

  Atbalsts skolēnam

 

Pasākumu plāns 2022./2023.m.g.

- spied šeit  -

Klašu audzinātāji

- spied šeit -

Audzināšanas darba programma 2022.-2024.

- spied šeit -

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2022./2023.m.g. - spied šeit -
Sasniegumi konkursos, skatēs, olimpiādēs 2020./2021.m.g.

- spied šeit -

Sasniegumi konkursos, skatēs 2019./2020.m.g.

- spied šeit -

Sasniegumi konkursos, skatēs 2018./2019.m.g.

- spied šeit -

Sasniegumi konkursos, skatēs 2017./2018.m.g.

- spied šeit -

Dalība projektos  
  Sadarbība

- spied šeit -

  Skolas piens - spied šeit -
Skolas soma 2021./2022.m.g. - spied šeit -
  Skolas soma 2019./2020.m.g. - spied šeit -
Skolas soma 2020./2021.m.g. - spied šeit -
Bibliotēkas darba laiks - spied šeit -
Bibliotēkas darba plāns 2021./2022.m.g.

- spied šeit -

  Dokumenti
 
Došības noteikumi Covid apstākļos

- spied šeit -

Augstkalnes pamatskolas nolikums (26.08.2021.)

- spied šeit -

Skolas attīstības prioritātes 2021. - 2023.g.

- spied šeit -

Skolas pašnovērtējuma ziņojums (2019./2020.m.g.)

- spied šeit -

Skolas pašnovērtējuma ziņojums   (2018./2019.m.g.)

 - spied šeit -

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

- spied šeit -

Izglītojamo drošības noteikumi

- spied šeit -

  Vērtēšanas sistēma Augstkalnes pamatskolā

- spied šeit -

   

 

  Par skolu  |  Aktuāli   |  Vēsture  |   Skolotāji   |  Sadarbība   |  Pils   |  Apkārtne   |  Vecākiem    |  Audzēkņiem