Pamatskolas izlaidumi

Pamatskolas izlaidums. 1957.gads.Klases audzinātāja: Anna Jubele.

l.rindā no kreisās: Raina Gustus, Rita Kļeviņa, Aija Tupese, Līga Folka, Elza Varnele, Rasma Žukovska, Ausma Kublinska, Skaidrīte Bumbiere, Aldona Daniela.
2.rindā no kreisās: Kārlis Ezerlīcis, Gunārs Bolšis, Ivars Stakle, Artūrs Grīnbergs, Jānis Jaunzems, Ancis Mūrnieks, Miervaldis Misulis, Andrejs Grasmanis, Jānis Auziņš.

Pamatskolas izlaidums. 1958.gads.Klases audzinātāja: Velta Žākle

l.rindā no kreisās: Ināra Zariņa, Vilma Apine, Aija Žakimaite, audzinātāja, Velta Jaunzeme, Irēna Andžāne, Maija Brauhbāre
2.rindā no kreisās:  Ādolfs Kučinskis, Gundars Aenis, Aivars Butkus, Ivars Erdmanis, Uldis Punka

Pamatskolas izlaidums. 1959.gads. Klases audzinātāja : Lilija Balode.

l.rindā no kreisās: Ilga Ūdre, Zinaida Parfjonova, Regīna Žilīte, Emīlija Navicka, Inta Černaja, kl.audz., Maija Pļavniece, Ilze Černaja, Mārīte Liepiņa, Mudīte Pettete, Oļa Raizge, Dzintra Lerķe.
2.rindā no kreisās
: Voldemārs Savčenko, Reinholds Šteinbergs, Osvalds Freibergs, Juris Penka, Vilis Garbils, Edgars Čeksters, Modris Čeksters.

Pamatskolas izlaidums. 1960.gads. (nav fotogrāfijas) . Klases audzinātājs: Laimonis Briedis

Juris Andžāns, Maija Briģe, Ilgāns Freidenfelds, Jānis Januševskis, Aina Jankevica, Jānis Konrāts, Andris Pilverts, Māra Plikše, Imants Stilbs, Romalda Stūrīte, Laimonis Zariņš, Arvīds Sīlis-Seilis (eksterns)

Pamatskolas izlaidums 1962.gads. Klases audzinātāja: Antoņina Peculēviča

I.rindā no kreisās: Helēna Moločajeva, Mārīte Mikijanska, Ilze Baroniņa, Geņa Romanovska, klases audzinātāja, Rita Jekševica, Ausma Grickeviča, Vija Kalnamala, Jautrīte Briģis
2.rindā no kreisās: Inta Trautmane, Irēna Buķevica
3.rindā no kreisās: Valentīns Petrilaitis, Imants Čeksters, Vilnis Bajārs, Alfrēds Ozoliņš, Ilmārs Čeksters.

Pamatskolas izlaidums 1963. Gads.  . Klases audzinātāja: Ināra Akmene

Viesturs Lācis, Valdis Šteinbergs, Jānis Ginters, Qjārs Kučinskis, Qjārs Siksna, Jānis Paradovskis, Ziedonis Bondars, Marija Dāniela , Anriss Latišs,  Gunta Čanka, Juris Černajs

Vakara konsultgrupa:

Rasma Jēkabsone, Dzintra Lerķe, Dzidra Kūlupa

Pamatskolas izlaidums. 1964.gads.Klases audzinātājs: Elmārs Cīrulis.

1.rindā no kreisās- Rasma Čekstere, Aija Kļeviņa, Olga Dāniela, Dzintra Žukovska, Malda Šteinberga, Sarmīte Štāle.
2.rindā no kreisās- Māris Mandeiks, Guntis Punka, Gunārs Antons, Andris Hofmanis, Inārs Labrencis, Harijs Beržinskis, Edvīns Beržinskis, Andris Černajs, Regīna Simanoviča, Ēvalds Ruševics, Līvija Balode.

Pamatskolas izlaidums 1965.gads. Klases audzinātājs: Paulis Straume.

Vilnis Briģis, Anna Freidenfelde, Aleksandra Gerika, Jānis Hofmanis, Aivars Jakševics, Andris Krūmiņš, Aivars Maseljons, Ilona Maido, Zigfīds Maido,  Gedimins Peculevičs, Raitis Rūdolfs, Ilga Silakaktiņa, Aija Smiltniece, Mārtiņš Veinbergs, Visvaldis Vīmers, Laimonis Stūris, Egons Bļimovs

Pamatskolas izlaidums. 1966.gads. Klases audzinātāja: Vija Gedrovica.

EIga Klīvis, Pēteris Kruglaužs , Jēzus Lamano, Harijs Lerķis, Ilga Madrevica, Miervaldis Mikijanskis, Mārīte - Lidija Muzikante, Anna Petruss, Mērija Pettets, Vija Ūdre , Brigita - Anna Zariņš.

Pamatskolas izlaidums. 1967.gads.Klases audzinātāja: Z.Pilāne.

l.rindā no kreisās: Gaida Reste, Aina Žukovska, Māra Petruss, Mudrīte Lešinska, Anita Baroniņa, Elizabete Pettete, Emīlija Klovaite, Inta Dombrovska.
2.rindā no kreisās: Māris Štāls, Miervaldis Bondars, Arnis Bondars, Andis Buķevics ( vakarskolnieks).

Pamatskolas izlaidums 1968.gads. Klases audzinātāja: Tatjana Straume.

        l.rindā no kreisās: Vēsma Punka, Genovaite Vaičule, Vizma Slavinska, Augēnija Vaičule.
2 rindā no kreisās: Silvija Gulbe, Dzidra Jermakova, Inta Mandeika, Aļina Klova, Dace Madrevica, Laimdota Briģe.
3.rindā no kreisās: Jānis Upmalis, Helmuts Muzikants, Guntis Hofmanis, Arnis Stankus, Pēteris Freidenfelds, Alfrēds Čeksters.

Pamatskolas izlaidums.1969.gads. Klases audzinātāja: Ieva Daunere.

1.rindā no kreisās: Dace Briģe, Marija Andžāne, Solveiga Pettets, Milda Antenišķe, Valda Černovska, Laima Podiņa, Helēna Petruss, Rita Jermakova,  Ona Klovaite, Aija Lauča.
2.rindā no kreisās: Jānis Millers, Voldemārs Norutis, Visvaldis Meiris, Zigurds Greiža, Kārlis Kruglaužs, Armands Jasutis.
3.rindā no kreisās: Oļģerts Bergmanis, Verners Maido, Arnis Vīmers, Imants Dombrovskis, Vitauts Žilītis, Modris Ruševics.

Pamatskolas izlaidums. 1970.gads. Klases audzinātājs : Elmārs Cīrulis.

1.rindā no kreisās: Ausma Freidenfelde, Ārija Kriščūna, Ruta Lerķe, Broņislava Rubene, Anita Černaja.
2.rindā no kreisās: Aivars Gulbis, V.Gedrovica(sk.), Sarmīte Lasmane, Kārlis Petruss, A. Holste(direkt.), Edīte Jermakova, klases audzinātājs.
3.rindā no kreisās: V. Cīrule(sk. ), Aivars Lešinskis, B.Šeremetjeva(sk.), K.Pešelīte(sk.), I.Daunere(sk.)
4.rindā no kreisās: Aivars Valdiņš, Agris Cēsnieks, Guntis Cīrulis, Arnis Tilders.

Pamatskolas izlaidums. 1971.gads.Klases audzinātāja: Ausma Valtere.

  1.rindā no kreisās: Ligita Lauča, Maruta-Vaira Dzenis, EIga Strautāns, Lilita Beldava, Ruta Staņislovaite, Larisa Hveženko, Gunta Januša.
2.rindā no kreisās: Dainis Balakas, Aina Stankus, Irēna Freidenfelde, Daira Meija.
3.rindā no kreisās: Dainis Kļeviņš, Miervaldis Vīksna, Guntis Cēsnieks, Valdemārs Millers.

Pamatskolas izlaidums. 1972.gads. Klases audzinātāja: V. Gedrovica.

l.rindā no kreisās: Brigita Šķirus, Malda Mētriņa, Izabella Meire, Regīna Briede, Inta Tildere, Mairita Upmale, Gunta Antenišķe.
2.rindā no kreisās: Gunita Mitrevica, Zīna Paslauska, Agris Štāls, Jānis Straksis, Margita Meire, Dzintra Punka, Ziedonis Mitrevics.
3.rindā no kreisās: Aivars Punka, Aivars Pettets.

 

Pamatskolas izlaidums 1973.gads. (nav fotogrāfijas)

Klases audzinātāja : Skaidrīte Krīviņa.

Edīte Balcere, Rasma Balcere , Uldis Balodis, Guntis Freimanis, Brigita Kalniņa, Silvija Krūmiņa, Ludmila Maksimova, Valdis Petrulis, Anita Vētra, Kazemira Vaičule, Uldis Vīgants

Pamatskolas izlaidums. 1974.gads. Klases audzinātāja: Zinaīda Pilāne.

1.rindā no kreisās: Iveta Ūdriņa, Silvija Grauda, Mārīte Meņģele, Zaiga Muzikante, Biruta Klovaite.
2.rindā no kreisās: Mārcis Kūlups, Oskars Pettets, Jānis Vilkins, Jānis Mitrevics

Pamatskolas izlaidums. 1975.gads. Klases audzinātājs: Laimonis Briedis.

l.rindā no kreisās: Inta Freidenfelde, Iveta Mitrevica, Regīna Norvaišaite, Dace Vīgante.
2.rindā no kreisās: Baiba Pudža, Inga Dauģe, Zenta Bērtule, Gunta Dombrovska.
3.rindā no kreisās: Guntis Dude, Māris Drulle, Harijs Freimanis, Jānis Dombrovskis, Guntis Tiesnesis, Jānis Laučus, Mārtiņš Baroniņš.

Pamatskolas izlaidums. 1976.gads. Klases audzinātāja- Ausma Valtere.

l.rindā no kreisās: Dace Rolle, Rudīte Miķe1sone, Maija Čata, Agra Grauda, Vija Muzikante, Ilga Gulbe, Anita Tiesnese, Iveta Cēsniece, Ināra Muzikante, Inese Čata.
2.rindā no kreisās: Zaiga Jefimenko, Uldis Garkalns, Ilmārs Kārkliņš, Andris Freidenfelds, Ķestutis Klovs, Alvils Grickevičs.
3.rindā no kreisās: Juris Bušs

Pamatskolas Izlaidums. 1977.gads. Klases audzinātāja -Elita Roze.

l.rindā no kreisās: Lidija Norvašaite, Viesturs Dude, Biruta Batinevičute.

Pamatskolas izlaidums. 1978.gads. Klases audzinātāja: Valda Stiprā.

l.rindā no kreisās: Lilita Cēsniece, Inga Lodīte, Inta Madrevica, Ieva Vagare, Daiga Muzikante, Teika Bebriša, Janīna Olšauska, Māra Bumbiere, Raimonda Dīce, Guntis Zīle, Kamo Grigorjans.
2.rindā no kreisās: Ruta Štāle, Ziedīte Briģe, Iveta Beldava, Inta Survilla, Māra Cīrule, Ritma Ūdriņa, Aivars Bullītis, Edgars Mazūrs, Ivars Rollis, Aļģirds  Urbons.

Pamatskolas izlaidums. 1979.gads. Klases audzinātājs- Aivars Valdiņš.

l.rindā no kreisās: IIze Gremzdiņa, Modra Bērtule, Anita Mitrevica, Inga Pumpure, Villija Meškauskaite, Ruta Briģe, Lauma Bērziņa.
2.rindā no kreisās: Voldemārs Bičuss, Juris Kaņeps, Modris Vilsons, Ilmārs Dronga, Armands Valters, Ivars Vilsons.

Pamatskolas izlaidums. 1980.gads. Klases audzinātāja: Ina Dzērve.

  l.rindā no kreisās: Ingmārs Juns, Gita Riškus, Benita Zīlīte, Asja Grigorjana, Arīns Muzikants.
2.rindā no kreisās: Vera Šimkūna, Rima Urbonaite, Inese Kormuškina, Inga Vēvere, Inga Savčenko, Valdis Ūdriņš, Alens Pāže.
3.rindā no kreisās: Mudīte Miķelsone, Ligita Misule, Sarmīte Klaģe, Sigutis Briedis.

Pamatskolas izlaidums. 1981. gads. Klases audzinātājs: Voldemārs Balodis.

1.     rindā no kreisās: Daina Kalniņa, Dace Vācere, Ļuba Dimova, Baiba

Kozuliņa, Kristīne Vecmane, Jolanta Meškauskaite, Elza Dronga.

2.     rindā no kreisās: Sandra Puriņa, Roma Klovaite, Jānis Kaņeps, Imants

Briģis, Nadježda Zaharova, Agris Ārents.

Pamatskolas izlaidums. 1982. gads. Klases audzinātāja - Zinaīda Pilāne.

1.rindā no kreisās - Sandra Miķelsone, Ivonna Valtere, Daiga Sondore, Daļe Klovaite, Virgīnija Adomaitīte, Inese Konšteine.
2.rindā no kreisās - Vaclavs Laucis, Guntars Savčenko, Arnis Šķirus, Andris Ābelīte, Armands Grigorjans, Jānis Hibšmanis.

Pamatskolas izlaidums. 1983. gads. Klases audzinātāja: Marija Buša.

1. rindā no kreisās: Līga Hibšmane, Ruta Strakša, Ilze Bārga, Aiva Bulmere, Sarmīte Miķelsone, Dina Millere, Daiga Jahno, Agita Grickeviča.
2. rindā no kreisās: Sanita Stilba, Sigita Labalaika, Sandra Romanovska, Gunta Olupa, Laima Mikalauska.
3. rindā no kreisās: Guntis Vēveris, Egils Dude, Guntars Misulis, lndulis Zeime, Aldis Konšteins.
4. rindā no kreisās: Viktors Urbonas, Andris Čeiris, Gundars Zagorskis.

Pamatskolas izlaidums 1984.gads. Klases audzinātāja: Ausma Valtere.

1.rindā no kreisās: Mudīte Kozuliņa, Rita Dimova, Sandra Briģe, Alina Buividaite, Linda Šteinberga, Elika Jākabsone.
2.rindā no kreisās: Andis Cinis, Aigars Petrovičs, Igors Restte, Aigars Hofmanis, Gatis Kundrāts, Aleksandrs Siņicins.
3.rindā no kreisās: Alvils Grickevičs, Vents Pilāns, Aigars Bolšis, Ainārs Butkus.

Pamatskolas izlaidums. 1985.gads. Klases audzinātāja: Vaira Laiviņa.

1.rindā no kreisās: Jana Jegorova, Irina Kormuškina, Rasa Hibšmane, Mārīte Gremzdiņa, Janīna Vipartas, Arnis Dubiņš.
2.rindā no kreisās: Arnolds Ruva, Aleksandrs Rūdolfs, Andrejs Siksna, Druvis Vāceris, Zigurds Labalaiks.

Pamatskolas izlaidums. 1986. gads. Klases audzinātāja: Rita Lūsvere.

1.rindā no kreisās: Larisa Šuleiko, Vija Jegorova, Ilona Jākabsone, Sarmīte Gremzdiņa, Daiga Sivakoņa.
2.rindā no kreisās: Santa Tomberga, Antra Latiša, Sandra Petrilaite, Gunita Štāle, Ilze Kaņepe, Irēna Gērikaite.
3,rindā no kreisās: Ģirts Jegorovs, Aldis Černajs, Ilze Bērziņa, Guntars Štāls, Dagnis Balodis.

Pamatskolas izlaidums. 1987.gads. Klases audzinātājs: Aivars Valdiņš.

l.rindā no kreisās: Sniedze Miķelsone, Elita Zariņa, Dace Zagorska, kl.audzinātājs, Mārīte Ramate, Daiva Nagrockīte.
2.rindā no kreisās: Antra Balčūna(skolotājas V.Bolše, A.Valtere, A.Dauge, Dz.Vīgante), Dace Jegorova.
3.rindā no kreisās: (sk. A.Bondars), Danuta Kvederaite, Signe Šņore, Jānis Briedis, Ainārs Ramanauskas, Aiva Bulmere, Eva Pūce.

Pamatskolas izlaidums. 1988.gads. Klases audzinātājs: Zigurds Karols

l.rindā no kreisās: Sintija Balševica, Svetlana Tokareva, Ruta Daniela, Inese Jegorova, Regīna Siksna, Liene Ziemele.
2.rindā no kreisās: Guntars Dombrovskis, Mārcis Olups, Ieva Bērziņa, Edgars Ziemelis, Ivo Ogle.

Pamatskolas izlaidums. 1989.gads. Klases audzinātājs: Elizabete Labalaika.

l.rindā no kreisās: Dace Laiviņa, Ilga Šuleiko, lrita Petrilaite, Ilze Strapcāne, Inese Ruševica, Gunta Erdmane.
2.rindā no kreisās: Igors Jučas, Iveta Fingere, Daiga Romanovska, Ints Šteinerts.
3.rindā : Ojārs Rūdolfs.

Pamatskolas izlaidums. 1990.gads. Klases audzinātāja: Marija Pelnika.

l.rindā no kreisās: Inita Čeire, Dace Lāce, Solvita Veisberga, Gita Krūmiņa, Māra Jegorova.
2.rindā no kreisās: Inese Trakina, Aiga Vācere,  Sandra Norute, Ziedīte Muzikante, Antra Ozola, Armands Ramons.
3.rindā no kreisās: Gatis Pilverts, Aldis Vēveris, Anriss Latišs, Andris Miķelsons, Andris Dobrovoļskis, Jānis Trakins.
4.rindā no kreisās: Aivis Čeksteris, Juris Misulis, Kārlis Vilsons( sainmiecibas SIA"Silaine"vadītājs), Mareks Kalažs, Valdis Dombrovskis, Jānis Muzikants.

Pamatskolas izlaidums. 1991. gads. Klases audzinātāja: Anita Aļeiņikova.

l.rindā no kreisās: Iveta Numsēde, Santa Pettets, Ilze Siliņa, Agnese Labalaika.
2.rindā no kreisās: Vineta Rimkus, Ilze Paškevica, Sanda Apsīte, Sandra Jazepovičute, Kristīne Trakina.
3.rindā no kreisās: Elena Popova, Daiva Lāce, Iveta Skopāne, Natālija Klova.
4.rindā no kreisās: Edgars Kalniņš, Mārīte Skopāne, Imants Lintiņš.

Pamatskolas izlaidums. 1992.gads. Klases audzinātāja: Ausma Valtere.

l.rindā no kreisās: Ilvija Bondare, Jolanta Bolšis, Evita Harlamova, Ināra Rimkus, Sigita Jatuža, Iveta Hofmane.
2.rindā no kreisās: Ervīns Vīmers, Andrejs Veisbergs, Iveta Igovena, Santa Brasmane, Egija Stilba, Aleksandrs Popovs.
3.rindā no kreisās: Dzintars Norutis, Alens Galinskas, Gvido Jēkabsons, Jānis Beržinskis, Dzidris Strakšus, Gints Krūmiņš, Linas Valijs.

Pamatskolas izlaidums 1993.gads. Klases audzinātāja: Vaira Laiviņa.

l.rindā no kreisās: Inese Jahno, Maija Muzikante, Airita Petrova, Vineta Vilka, Solvita Kopitova, Jolanta Čižauska, Inese Bērziņa.
2.rindā no kreisās: Uģis Kalažs, Juris Strapcāns, Maruta Reste, Ruta Jegorova, Kaspars Lācis, Edgars Šuleiko, Jānis Siliņš.

  Pamatskolas izlaidums. 1994.gads. Klases audzinātājs - Jānis Izaks.

l.rindā no kreisās: Oskars Beržinskis, Dagnija Klēģere, Kristīne Kļeviņa, Žanna Borovkova, Kitija Vīmere, Kristīne Restte, Raimonds Vīksna.
2.rindā no kreisās: Jānis Bondars, Gita Klova, Baiba Pilverta, Kaspars Stūrmanis, Dagnis Dombrovskis.

Pamatskolas izlaidums. 1995. gads. Klases audzinātāja - Inita Roze.  

l.rindā no kreisās: Agnese Romanovska, Ilona Smirnova, Vita Klova, Inita Kopitova, Ketija Džonsone, Inese Vīmere.
2.rinda no kreisas : Agita Ruševica, S. R., kl.audz., Jānis Laiviņš, Aiva Uļska, Gatis Lillais.
 3.rindā no kreisās: Lauris Pettets, Kaspars Ruševics, Agnis Labalaiks, Uģis Muzikants.

Pamatskolas izlaidums. 1996. gads. Klases audzinātāja - Laura Zeime.

l.rindā no kreisās: Laura Franka, Vita Aļeiņikova, Santa Kļeviņa, kl.audz., Līga Cēsniece, Ramona Galinska, Mairita Frite.
2.rindā no kreisās: Kaspars Valdiņš, Ingars Šteinerts, Mareks Ulanovs, Juris Cēsnieks.

Pamatskolas izlaidums. 1997. gads . Klases audzinātāja: Elizabete Labalaika.

l.rindā no kreisās: Indra Daukste, Kristīne Kalniņa, Dace Brīvmane, Gunta Čekstere.
2.rindā no kreisās: Sandis Vīmers, Egīls Dombrovskis, kl.audz., Andris Čeksters.
3.rindā no kreisās : sk.Ināra Dombrovska, Tālis Bērziņš, Ingus Strapcāns, sk. Iveta Mitrevica, sk.Anita Aļeiņikova.
4.rindā no kreisās : direktors Aivars Valdiņš, sk. Vaira Laiviņa, sk. Marija Pelnika, sk.Rudīte Dude, sk. Anda Cēsniece, sk. Linda Karloviča, Gunārs Aļeņikovs.

Pamatskolas izlaidums. 1998. gads. Klases audzinātāja - Marija Pelnika

No kreisās:

1.rindā skolotāja praktikante Gita Krūmiņa, klases audz. Marija Pelnika
2.rindā Baiba Igovena, Dace Miezīte, Laila Pettete.
3.rindā Jānis Cēsnieks, Dagnija Rakovska, Sella Šuķevica, Gunita Mangale, Linda Namniece, Einārs Narkevics.
4.rindā Ivars Urbons, Inese Petrilaite, Zane Siliņa, Ance Muzikante, Dace Veisberga, Svetlana Mišaka, Arvis Cēsnieks.

        fotogrāfijā nav Ainārs Fritis

Pamatskolas izlaidums. 1999. gads. Klases audzinātāja - Dzidra Vīgante

No kreisās:

1.rindā Armands Ulanovs, Ilze Jegorova, Indra Kārkliņa, klases audz. Dzidra Vīgante, Sandra Rusinova, Evija Tildere, Kitija Brasmane, Oksana Toločko .
2.rindā Edgars Rauza, Kristīne Kleinberga, Židrunas Banis, Zane Eglīte, Pāvels Ameļečkins, Artūrs Kučinskis, Sabīne Pilverta, Zigmārs Krūmiņš, Andris Dombrovskis.

        fotogrāfijā nav Nimi Stroiča, Dainis Zviedris

Pamatskolas izlaidums. 2000. gads . Klases audzinātāja - Ausma Valtere

No kreisās:

1.rindā Jānis Konšteins, Gatis Narkevics, Mārtiņš Pēcis, Madara Franka, Kitija Jurkeviča, Žanete Norvaišaite, klases audz. Ausma Valtere, Inga Kārkliņa, Zane Buša, Linda Mangale, Lienīte Muzikante.
2.rindā Andris Valters, Inese Grigorjana, Egita Grigena, Sintija Vītola, Marita Aļhimoviča .
3.rindā Egils Krauze, Igors Kudko, Martiņš Rauza, Raivis Kalniņš, Andis Kesmins, Jānis Miezītis.

Pamatskolas izlaidums. 2001. gads . Klases audzinātāja – 9.a Iveta Mitrevica

No kreisās:

1.rindā Kristaps Beržinskis, Dairis Smilga, klases audz. Iveta Mitrevica, Aigars Abelīte, Edgars Dude.
2.rindā Gunita Ķikuste, Sanita Gremzdiņa, Gita Rusinova, Maira Petete, Agnese Vītola.

Pamatskolas izlaidums. 2001. gads . Klases audzinātāja - 9.b Raja Samofalova

No kreisās:

1.rindā Andrejs Cēsnieks, Jevgēnijs Samofalovs.
2.rindā Diana Bujašova, Aleksandra Jērane, Natālija Ivanova, klases audz. Raja Samofalova, Mihails Vasiļjevs.

Pamatskolas izlaidums 2002. gads

Klases audzinātājas – 9.a Agita Lillā

                                   9.b Raja Samofalova

No kreisās:

Andis Mitrevics, Gita Dedele, Edgars Griņus, Agris Andrušāns, Ieva Zvejniece, Renārs Namnieks, Andris Pēcis, klases audz. Agita Lillā, Oļegs Poznahirko, Kārlis Balodis, klases audz. Raja Samofalova, Igors Grinkevičs, Grigorijs Belovs, Tatjana Karpova, Pāvels Semjonovs, Liene Briedīte.

Pamatskolas izlaidums 2003. gads . Klases audzinātāja – 9.a Elizabete Labalaika

No kreisās:

1.rindā Kristīne Ubarte, Gunita Egle, Līga Āboma, Marta Kopitova, Sņežana Kunaviča, Ginta Krauze, Gunita Freimane.
2.rindā Anna Zaļā, klases audz. Elizabete Labalaika, Antra Vītola, Baiba Reste, Kintija Klova.
3.rindā Kalvis Eglītis, Uģis Varslavāns, Juris Vanags, Intars Klovs, Kristaps Klovs, Edgars Ābelīte.
4.rindā Mareks Baroniņš, Ramuns Ubarts, Aleksandrs Kunavičs.

        fotogratijā nav Ilze Griņus, Lana Kopitova

Pamatskolas izlaidums 2003. gads . Klases audzinātāja –  9.b Raja Samofalova

No kreisās:

1.rindā Diana Semjonova, Oksana Zajaca, AlIa Ciganoviča .
2.rindā Anna Ivanova, klases audz. Raja Samofalova .
3.rindā Viktors Apsītis, Raivis Kozlovs, Konstantīns Apsītis.

Pamatskolas izlaidums 2004. gads . Klases audzinātāja - Linda Karloviča

No kreisās:

1.rindā Dace Kode, Sondra Čečko, klases audz., Santa Ozola, Līga Konšteina
2.rindā Kristīne Vasiļjeva, Lāsma Mitrevica, Zane Briedīte, Liene Freimane, Agnese Grigorjana.
3.rindā Arnis Balodis, Andris Bērziņš, Jānis Blūms, Jaroslavs Semjonovs.
4.rindā Matīss Cēsnieks, Jānis Kirfa, Ronalds Skustais, Aigars Kode, Aigars Samohvalovs, Ritvars Kļaviņš.

Fotogrāfijā nav Aināra Miltiņa

 

Pamatskolas izlaidums 2005.g. 9.a.klase. Klases audzinātāja  Valentīna Ciganoviča .

Lauris Buķevics ,Artūrs  Ubatas, Sandis Kveders , Jeļena  Semjonova, Vēsma Vanaga, Kristaps Eglis, Jekacerina  Jērāne,  Mārtiņš Bergmanis, Ilva Logina , Raitis Briedis ,Anete Voitkeviča, Andris Trahotkins , Baiba Freimane ,Oskars  Izaks.

 

 

Pamatskolas izlaidums 2005.g. 9.b.klase. Klases audzinātāja  Gaļina Jerāne .

No kreisās:

Trahotkina Armanda, Briģe Kristīna, Blūms Kaspars, Urbone Vizma, Grigorjans Gatis, Dombrovskis Inārs, Mazprecniece  Gita ,Ruševica Elīna, Kārkliņš  Mārtiņš, Ūdriņš Juris, Būtaite Dace, skolotāja Jerāne Gaļina, Misule Laima,Briģis Gints, Muzikante Anita, Kļaviņš Varis, Baiba Reņķe.

 Pamatskolas izlaidums. 2006.gads. Klases audzinātāja - Marija Pelnika.  

No kreisās:

1.rinda:Griņus Laura, Līvija Kapitova ,Kvedere Sanda,kl.audz Marija Pelnika,Ridere Eva, Grigena Rasa.
2.rinda:Jānis Kļaviņš,Lāce Egita,Suļjo Oksana,Buješova Alisa.
3.rinda Rullis Armands,  Edgars Pocevičs,Toms Vīmers,Baroniņa Meldra, Buķevics Toms, Jegorovs Artūrs.
4.rinda: Žibina Kristīne, Bole Klinta, Ciganovičs Ruslans, Rusinovs Jānis, Belovs  Kirils
5.rinda: Mitrevica Kristīne ,Prīliņa Agnese,Karpovs Dmitrijs ,Gēriks Rinalds, Bičuss Aldis,
Briedītis Lauris.

 Pamatskolas izlaidums. 2007.gads.
 
Klases audzinātājas - 9.a. - Ludmila Štāle, 9.b. - Iveta Mitrevica

No kreisās

1.rinda: Briede Ketija, Misule  Madara , Gērika Agrita, Freimane Dace, Čekstere Elza, Miķelsone Agija, Šebeko Ella.
2.rinda:Baloga Elīna ,Rauza Toms , Jakušenoks Dmitrijs , Kārkliņš  Jānis , Reste Alvis, Leitis Vents, Dronga Jānis.
3.rinda: Ļebedevs  Aleksis, Samohvalovs  Māris , Kudko Edvards, Voitkevičs Roberts , Vilsons Dāvis, Berkmanis Edgars, Dedelis Gints.
4.rinda:Ābelīte Jānis, Savčenko Arvis.

 Pamatskolas izlaidums. 2008.gads. Klases audzinātāja - Raja Samofalova  

1.rinda Ruva Sanita, Grinkeviča  Natālija , Kmeta  Evita, Tomošēvica  Anastasija, Freimane Viola, Logina Malda, Izaka  Līva.
2.rindā Dude Artis ,Valdiņš Nauris, kl.audz. Raja Samafolova, Krauze Jānis, Kaņeps  Jānis, Geiba Jānis, Meija  Jānis.
Fotogrāfijā nav Šķobe Zīle , Lukovska Egija.

Pamatskolas izlaidums. 2009.gads. Klases audzinātāja - Aija Klūga 

No kreisās puses

1.rinda:Briģis Edgars, Cirse Gundega, Lešinska Silvija, Vilkina Alise, Klases auzinātāja Klūga Aija, Galjas Jūlija, Čekstere Laura, Jaskeviča Jevgēnija, Vītols Raivis.
2.rinda:Kārkliņš Ingars, Vēvere Dita, Jansone Paula, Galkus Diāna, Ozola Sanita, Muzikants Arnis.
3.rinda:Ramanauskis Norberts, Petrovičš Kristaps, Štāls Jānis.
Fotogrāfijā nav: Mihailovs Harijs un Mitrevica Maira.

Pamatskolas izlaidums. 2010.gads. Klases audzinātāja - Rudīte Dude

No kreisās:

1.Rinda : Laura Rehtermane, Krauze Zinaīda, Līga Štāle ,klases audzinātaja Rudīte Dude, Brasmane Rigonda Brasmane, Jarbuša Elīna Paula, Karloviča Kristiāna, Freimane Inga
2.rinda: Griņus Zane , Rolle  Anita, Ļebedeva Marija,.
3.Rinda:Stašāns Raivis, Vilsons Ulvis ,Muzikants Arvis.
4.rinda:Dedelis Ints, Starļadkins Andis, Muzikants Armīns.
5.rinda:Pētersons Reinis.

Pamatskolas izlaidums. 2011.gads. Klases audzinātāja - Elizabete Labalaika

No kreisās:

1.Rindā: Zane Kārkliņa, Marta Kārkliņa, Agne Adomaite, Sigita Kode, Kitija Kazimiraite, Karīna Plaunova, Katrīna Grickeviča, Sandra Ivanova.
2.Rindā : Eva Pagoja, Marta Prīliņa, Zeltīte Mitrevica, klases audz., Anna Prīliņa, Krista Vītoliņa, Evita Sterļadkina.
3.Rindā : Edijs Erdmanis, Matīss Podnieks, Toms Grigens, Niklāvs Ramans, Endijs Klovs.
4.Rindā : Elgars Jelsmanis, Valdis Bičušs.

Pamatskolas izlaidums. 2012.gads. Klases audzinātāja - Ieva Krūmiņa

No kreisās:

1.rindā Kozincevs Oļegs, Karloviča Arta, Misule Alise, Suļjo Sandra, Krauze Elīna, Dobrovoļska Simona
2. rindā Armands Vītoliņš, Jarbušs Roberts, Grigorjana Anete Irēna, Sterļadkins Atis Lauris,
3. rindā Ābelīte Emīls, Vanags Kristaps, Zalcmanis Edmunds, Lūsītis Kristaps, Vilks Rihards Renārs

 

Pamatskolas izlaidums. 2013.gads. Klases audzinātāja - Valentīna Ciganoviča

No kreisās:

1.rindā Monta Pagoja, Lāsma Erdmane, Reičela Klova, Baiba Kaņepe, Dārta Logina, Magda Madrevica
2. rindā Klāvs Jegorovs, Valts Pavlovskis, Mārcis Reste, kl.audzinātāja, Elvis Jegorovs

Pamatskolas izlaidums. 2014.gads. Klases audzinātāja - Marija Pelnika

No kreisās:

1.rindā Ainārs Kubilis, Arina Vaičule, Veronika Ļahovska, Anda Sirsone, klases audzinātāja, Loreta Petroviča, Katrīna Freimane
2. rindā Sanita Voitenko, Aivija Klūga, Liāna Signe Misule, Egils Balodis, Dāvis Miežubrālis, Deivis Brasmanis

Pamatskolas izlaidums. 2015.gads. Klases audzinātāja - Rudīte Dude

No kreisās:

1.rindā- Nensija Šimkūna, Līga Reste , klases audzinātāja, Everita Lora Klova, Līga Vineta Kārkliņa
2. rindā- Emīlija Arta Lāce , Gita Cīrule, Anete Podniece, Solvita Šimkune, Elīna Zariņa
3.rindā- Sendija Ruva, Karlīna Veide, Una Helēna Lauce, Elīna Berga
4.rindā- Nikita Semjonovs, Asnate Egle, Ralfs Daniels Pikturns, Ņikita Fedosovs, Renāts Krauze, Kristiāns Vilciņš, Aigars Lauris Griņus, Sandis Zalcmanis, Gustavs Podnieks

Pamatskolas izlaidums. 2016.gads. Klases audzinātājs - Jānis Izaks

No kreisās:

1.rindā- Ērika Marta Galkauskaite, Gunta Ugarenko, Viktorija Siņicina,Lelde Krūmiņa, Loreta Inča, Sinta Višņevska
2. rindā-
audzinātājs, Ričards Dargužs, Endijs Andersons, Ingus Pocevičs,Dairis Saulvedis Miltiņš, Emīls Grigens, Andrejs Prīliņš, Jānis Brasmanis, Ēriks Briģis, Ivo Čižauskis, Daniels Eduards Buķevics

Pamatskolas izlaidums. 2017.gads. Klases audzinātāja - Inese Blūma

No kreisās:

1.rindā- Betija Dunauska, Samanta Anna Labalaika, Linda Mazūre, Amanda Rehtermane
2. rindā- Evelīna Ramma, Amanda Strakšus, Ketija Cēsniece
3.rindā- Rasa Diāna Andrjus, Ērika Asmusa, Artūrs Alens Misulis
4.rindā- Laura Pavulāne, Raitis Verjovčiks, Elvis Jansons
5.rindā- audzinātāja, Artjoms Voitenko, Kristiāna Žeka, Niks Spilvis-Ekerts, Dāvis Vāceris

 

Pamatskolas izlaidums. 2018.gads. Klases audzinātāja - Aija Klūga

No kreisās:

1.rindā- Samanta Šuleiko, Madara Veide
2. rindā- Samanta Bērzone, audzinātāja, Kristiāns Liniņš
3.rindā- Niklāvs Freimanis, Ernests Daukste, Juris Boboks, Kārlis Krūmiņš, Māris Briģis

Pamatskolas izlaidums. 2019.gads. Klases audzinātāja - Guntra Engelsone

No kreisās:

1.rindā- Enija Veidemane, Ieva Zveja, audzinātāja, Nikola Ruva, Inguna Poceviča
2. rindā- Sanija Grinkeviča, Nameda Vilciņa, Evelīna Bružus, Laura Skustā
3.rindā- Māris Miežubrālis, Arvis Kirhners, Endžija Štāle, Danils Maksimovs, Kārlis Prīliņš
4.rindā- Intars Banelis, Aleksis Siņicins, Samanta Ņikitina

Pamatskolas izlaidums. 2020.gads. Klases audzinātāja - Marija Pelnika

No kreisās:

1.rindā- Signe Simona Mišaka, Sanita Bičuša, audzinātāja, Viktorija Ozola, Beatrise Lība Šalna
2. rindā- Katrīna Laura Griņus, Nora Marta Izaka, Megija Kudule, Uvis Miežubrālis
3.rindā- Valdemārs Lācis, Mārcis Dargužs, Kristers Jankevičs, Jānis Misulis, Aivars Jankovskis
4.rindā- Aigars Gorodko, Denijs Valts Veidemanis, Artis Savčenko, Toms Meiris, Daniels Arnolds Kokins, Egils Jekševics

Pamatskolas izlaidums. 2021.gads. Klases audzinātāja - Valentīna Ciganoviča

No kreisās:

1.rindā- Kārlis Lācis, Linda Šimkūna, Ksenija Štāle, Kristīne Bērzone, Annija Veide
2. rindā- audzinātāja, Aiva Enija Erneste, Rēzija Meire
3.rindā - Pēteris Ludvigs, Madars Grigens, Mariuss Brīvkalns, Māris Kuplais, Modris Zvejs

Pamatskolas izlaidums. 2022.gads. Klases audzinātāja - Selga Tisenkopfa

No kreisās:

1.rindā- Madara Bružus, Kristiāna Līva Lāce, Sendija Brasmane, audzinātāja
2. rindā- Renārs Dobrovoļskis, Maksis Tokarevs, Gundars Jekševics, Egīls Pocevičs, Sandris Pavlovskis, Kristaps Zvirgzdiņš
3.rindā - skolotāji

Pamatskolas izlaidums. 2023.gads. Klases audzinātāja - Rudīte Dude

No kreisās:

1.rindā- Inese Jankovska, Keita Reste, Larīna Ikvilde, Annija Pole, Līga Goba, Patrīcija Linda, Amanda Spēkmane, Melānija Alksne, Agate Misule, Ieva Kuplā
2. rindā- Artūrs Pēcis, Kristers Zalcmanis, Kaspars Lietaunieks, audzinātāja, Daniels Vasiļausks, Miķelis Matīss Lācis, Jānis Ubarts, Mārcis Jansons, Aleksis Mazurs

 

Pamatskolas izlaidums. 2024.gads. Klases audzinātāja - Guntra Engelsone

No kreisās:

1.rindā - Viktorija Poceviča, audzinātāja, Beāte Vitenberga
2. rindā -
Oto Ludvigs, Karlīna Eihenberga, Annija Ubarte, Megija Mihoļenko
3.rindā - Anriss Pavlovskis, Patrīcija Miķelsone, Markuss Brasmanis