Augstkalnes pakalpojumu centrs   ŠODIENA  

Adrese: 

"Virsaiši"
Augstkalnes pagasts, 
Dobeles novads
 LV-3709

Aktuāli

 
Aktivitātes

Pārvalde

Tūristiem

Kultūra

Bibliotēka

Sports

NVO

Uzņēmējdarbība

Darbalaiks:         

tālrunis: 63729461; fakss: 63729461

epasts : augstkalnespc@zemgale.lv

Darbalaiks:    8 00 - 16 30 (darbadienās),  pārtraukums:  12 00 - 12 30

 

VĒSTURE

Mežmuižas baznīca

Mežmuižas pils

 

Skolas

 

Personības

Sportisti

Vēstures apraksti

Platība – 6456,7 ha

Iedzīvotāju skaits -  892 (uz 01.01.2020.)

Apdzīvotās vietas – Augstkalne, Dzeguzēni                                                

KARTES
Centrs
Pagasts
Novads

Google maps

 

Pakalpojumu centrā var:

Iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus

Saņemt izziņas, pilnvaras, atkārtotas apliecības

Nokārtot komunālos, zemes u.c. maksājumus, sociālos jautājumus

Saņemt informāciju par novada domes lēmumiem

 Iesniegt dzīvesvietas deklarāciju (pierakstīta un izrakstīta vieta)

Veikt kopēšanas darbus

 

 SAITES  

Augstkalnes vsk.

 
Tērvetes novads
Augstkalne gleznās
Novada pagasti
 

 

  
   

Pagasta pārvaldes darbinieki:

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

tālrunis

Pieņemšanas laiki

Darbvede, kasiere

Jeļena Belova

29336951

P. 8.00 – 18.00

C. 8.00-16.00

Komunālās saimniecības vadītājs

Jānis Straksis

29336984

 

Nodokļu koordinatore

Regīna Franka

29809064

 

Sociālā darbiniece

Olita Misule

27842693

P. 8.00-16.30

C. 8.00-16.30

 

Pēdējo gadu laikā pagastā realizēti vairāki ERAF projekti - sakārtoti pagasta ceļi, labiekārtoti laukumi pie pagasta pārvaldes un skolas, renovēta ūdens un kanalizācijas sistēma.


Augstkalnes  pagasta pārvalde (novada publiskais pārskats 2012)

       Augstkalnes pagasta platība ir 6460 hektāri, kurā dzīvo 1096 iedzīvotāji. Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar Lietuvas Republiku. Pagasta teritorijā galvenais autoceļš Jelgava – Žagare. Attālums līdz novada domei  ir 6 km.  Pagasta centrā atrodas Augstkalnes vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņi”, doktorāts , bibliotēka,   luterāņu baznīca. Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Augstkalnes pagasta doktorāts, kur strādā ģimenes ārste. Slimniekus pieņem zobārsts.

Augstkalnes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu.

Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Silāres", ,,Orhidejas", ,,Kvietes", ,,Mežābeles", ,,Ausekļi".

Ar Tērvetes novada domes  lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Augstkalnes pagasta pārvalde. Tērvetes novada Augstkalnes pagasta pārvalde ir Tērvetes novada Domes izveidota struktūrvienība, kas Augstkalnes pagasta administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā apstiprinātajam finansējumam. Pārvaldes darbu organizē un vada Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz darba līguma pamata. Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītājs strādā uz 0,5 slodzi un 0,5slodzes, kā kasieris. Pārvaldes vadītāja pakļautībā atrodas šoferis un Augstkalnes komunālais dienests, kura pakļautībā ir  santehniķi, sētnieki, labiekārtošanas darbu strādnieki, kapu pārzinis un apkopēji , kuru pienākumus nosaka darba līgumos.        Pārvaldes grāmatvedību kārto novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība. Augstkalnes pagasta teritorijā sekmīgi projektus realizēja biedrības  „Mežmuižas Mežrozītes” , nodibinājums „Lāsītes”.