Augstkalnes pagasts

   
 
 
  Pagasta raksturojums   ŠODIENA  

Aktuāli

 
Aktivitātes

Padome

Tūristiem

Kultūra

Biblioteka

Sports

NVO

Uzņēmējdarbība

VĒSTURE

Pagasts skaitļos

Augstkalnes pagasts - vissausākais pagasts valstī !!!
Atrodas
- Viduslatvijas zemienē, Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, 50 m virs jūras līmeņa.
Kopplatība - 6456,7 ha
Lauksaimnieciski izmantojama - 5247,4 ha (81,3 %)
Meliorēta - 4894,7 ha (75,8 %)
Meži - 612,8 ha ( 9,5 %)
                      ("Latvijas meži" - 512,9 ha , Zemniekiem - 124,9 ha, pagasta padomei - 29 ha)
Zemnieku saimniecības - 340 (kopā 5067,6 ha - 78,4 %)
Piemājas saimniecības - 223 (460,5 ha - 7,1% )
Juridiskās personas - 19 ( apsaimnieko 179,9 ha

Mežmuižas baznīca

Mežmuižas pils

 

Skolas

 

Personības

Sportisti

Vēstures apraksti

KARTES
Centrs
Pagasts
Novads

Google maps

 SAITES  

Lielākie uzņēmumi:

 - SIA "Silāres" ( lauksaimniecība, galas pārstrāde )
                              SIA "Silaine" ( lauksaimniecība )
Pagasta centrā atrodas:  vidusskola, bibliotēka, pasts, baznīca, doktorāts, trīs veikali, zobārstniecība.
Ūdeņi - Svētes upe ar dzirnavu ezeru (20 ha, gulbji ), Tērvetes upe, strauti.
Pazemes ūdeņi:  600-800 m dziļumā + 55 grādi

Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaits 2020.g.janvārī  -  892 

Augstkalnes vsk.

 
Tērvetes novads
Augstkalne gleznās
Novada pagasti

  

 
 

Augstkalnes  pagasts  (no novada publiskā pārskata 2018)

Augstkalnes pagasta platība ir 6469,7 hektāri, pagasta teritorijā uz 2020. gada 1. janvāri dzīvo 892 iedzīvotāji. Augstkalnes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar Lietuvas Republiku. Pagasta teritorijā galvenais autoceļš ir Jelgava – Žagare. Attālums līdz novada domei ir 6 km. Pagasta centrā atrodas Augstkalnes vidusskola, pirmsskolas izglītības grupa „Zvaniņi”, doktorāts, bibliotēka, luterāņu baznīca, aptieka “Mana aptieka”.

Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina ģimenes ārsta prakse. Ir pieejams zobārsts.

Pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta – Gaiļu kapsēta, kurā 2018. gadā veikti 13 apbedījumi.

Augstkalnes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, daži ar lopkopību. Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Silāres", ,,Orhidejas", ,,Kvietes", ,,Mežābeles", ,,Ausekļi", “Osīši”, “Dārziņi”, “Blīkšķi”, “Dārznieki”, “Silavu Jāņi”, “Silmači”, “Līvi-Z”, ”Priedulāji”, ”Suteņi IV” .

Nozīmīgākie paveiktie darbi 2018. gadā teritorijas apsaimniekošanā un

labiekārtošanā:

·       Izbūvēta bruģakmens ietve gar ceļa malu Au1 no valsts ceļa V-1056 līdz Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas “Zvaniņi” ieejas vārtu laukumam.

·       Atjaunots bruģa segums taciņai uz Augstkalnes pagasta bibliotēku.

·       Uzbūvēts multifunkcionāls sporta laukums pie Augstkalnes vidusskolas sporta zāles.

2018. gadā Augstkalnes pagastā darbojās vairāki pulciņi – amatierteātris, ritmika vingrošana, sporta pulciņš, angļu valodas pulciņš. Notika dažādi kultūras pasākumi: amatierteātra izrādes, pagasta sporta svētki, Lieldienu, Jāņu un Ziemassvētku pasākumi, 11. novembra lāpu gājiens un 18. novembra svinīgais pasākums, komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas brīdis, Baltā galdauta svētki, Mātes diena, dažādi koncerti un balles, amatierteātru draudzības vakars.

 Augstkalnes pagastā nav sava kultūras nama, pasākumiem tiek izmantota Augstkalnes vidusskolas zāle. Pagasta kultūras pasākumu organizators nestrādā pilnas slodzes darba laiku. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Augstkalnes vidusskolas kolektīvu pasākumu organizēšanā. Augstkalnes vidusskola atrodas Mežmuižas pils ēkā. Tieši, pateicoties tās senatnīgajam izskatam un skaistajai ainavai, kas paveras no skolas, jau vairākus gadus Tērvetes novada svētku atklāšanas pasākums ar koncertu notiek brīvdabā, Mežmuižas pils terasē.

Pakalpojumi:

 

·      lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi,

·      SIA „Silāres” veikals,

·      Bēnes patērētāju biedrības veikals "Aibe",

·      veikals "Lats",

·      bibliotēka,

·      pasts,

·      vidusskola ar internātu un sporta zāli,

·      doktorāts,

·      zobārsts,

·      baznīca.

 Ceļi:

  Augstkalnes pagastā : pagastu šķērso pieci valsts nozīmes ceļi ar kopējo garumu 26,941km un 63 pagasta iekšējie ceļi ar kopējo garumu 73,988 km. No pagasta ceļiem 35,62 km ir asfaltēti, 37,759 km grants segums un 32,667km grunts ceļi. Asfalts galvenokārt ir pagasta centra teritorijā un ap bijušiem vai esošiem ražošanas objektiem un ir ļoti nolietots. Grants ceļi ir dažādā stāvoklī. Grunts ceļi ir vissliktākajā stāvoklī, jo pa tiem pārvietojas smagā lauksaimniecības tehnika.

Kultūrvēsturiskais mantojums.

Augstkalne  - līdz 1938.gadam kā Mežmuižas pagasts.

Latvijas lauku ainavas un arhitektūras neatņemama sastāvdaļa Augstkalnes pagastā ir muižu vēsturiskā apbūve, kur nozīmīgākā vieta ir muižas kungu dzīvojamā māja jeb pils. Pils atrodas ezera krastā, no vienas puses to ieskauj vecais parks, no otras Ketlera  laikā celtā baznīca un vecā kapsēta. Pilī darbojas Augskalnes vidusskola. Muižas parks ir neatņemama pils sastāvdaļa. Tā platība ir 12 ha. Parkā ir 46 koku sugas, 12 no tām ievestas.

   Pie pils bija liels zirgu stallis, kurā tika audzēti barona izjādes zirgi.1981.gadā uz muižas zirgu staļļu pamatiem uzcēla skolas sporta zāli un internātu. Barona Hāna saimniekošanu muižā pārtrauca Latvijas Republikas proklamēšana 1918.gadā, kad muižu atsavināja.

   II Pasaules  kara priekšvakarā, kad vācu tautības pilsoņi izbrauca no Latvijas, mainījās pagasta nosaukums,- no Mežmuižas pagasta, tas ieguva nosaukumu Augstkalnes pagasts.

Laika gaitā Augstkalnes pagasts atradies arī dažādos rajonos:

                          Elejas rajonā 1950. – 1957.gads

                          Auces rajonā 1957. – 1959.gads

                          Dobeles rajonā kopš 1959.gada.

Augstkalnes pagasta teritorijā ir vairāki senkapi: Kauliņu, Zemgaļu kapulauks ar apbedījumiem no 5.gs., Rubeņu, Priedulāju skeletu kapi, apbedījumi veikti 10. – 12.gs.ievērojami ir arī Kaušēļu kapi un Gaiļu kapi. Ir vairāki dzimtas kapi – Čabu , Pietiņu un Budbērģu.

    Ievērojams vēstures objekts ir Augstkalnes baznīca. Mācītājmuiža jeb Pastorāts ir vēstures objekts no 16.gs. Diemžēl ēka uz šo brīdi ir avārijas stāvoklī.

 Augstkalnes vārds saistās ar daudziem ievērojamiem cilvēkiem: dramaturgs, rakstnieks Mārtiņš Zīverts( 1903. – 1990.), rakstnieks Roberts Sēlis( 1915. – 1975.), vitrāžists Egons Cēsnieks.

Svētes upes labajā krastā no Lietuvas Republikas robežas līdz Dzeguzēnu tiltam ir dabas liegums.

Dabas un vēstures pieminekļi – Mežmuižas parks.

Lauksaimniecības izmantojamās zemes produktivitātes rādītājs ir tās novērtējums ballēs:

Pagasts

LIZ novērtējums ballēs

Meža zemes novērtējums ballēs

Augstkalnes pag.

60

44

Bukaišu pag.

55

49

Tērvetes pag.

60

44

Vidēji novadā

58,3

45,7

Problēmas Augstkalnes pagastā:

Nr.

Problēmas

 

Augstkalne

1.

Atsevišķu ceļa posmu kvalitāte

2.

Slikts ielu stāvoklis Augstkalnes centrā

3.

Ielu apgaismojums Augstkalnes ciematā

4.

HES ietekme uz upi, ezera aizaugšana

5.

Nepietiekoši bieža atkritumu izvešana

6.

Izņemot sportošanu, nav brīvā laika pavadīšanas vietu un iespēju

7.

Daudzdzīvokļu māju siltināšana; koplietošanas telpu stāvoklis

8.

Dārgs ūdens, atkritumi

9.

Trūkst pakalpojumi - nav bankomāta

10.

Maz darba vietu