Augstkalnes pagasts    
 
 
  Pagasta vēstures apraksti   ŠODIENA  

Pirms septiņiem gadsimtiem, kad vācu feodāļi sadalīja Zemgali, vienu novadu sauca par Sileni. Par to liecina ieraksti t.s. 1254.gada Zemgales dalāmā grāmatā. Šajā novadā atradās dzimtmuiža Mežmuiža. Kurzemes hercogu Ketleru dinastijas laikā ( 1562. - 1737.) mežiem ļoti bagātajā novadā ar Mežmuižu centrā bijusi attīstīta rūpniecība: kausēta dzelzs, dedzināta darva, bijuši ķieģeļu cepļi, dzirnavas. Vairākās vietās pagastā atrastie naudas depozīti liecina par plašiem tirdznieciskiem sakariem. Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai ( 1795.) Mežmuiža līdz ar dažām blakus muižām pārgāja valsts īpašumā. Pēc dažiem gadiem ķeizariene Katrīna II Mežmuižu uzdāvināja senatoram Hovenam. Tas pārdeva galma dāmai Līvenai. Pēc viņas nāves muižu mantoja viņas dēls Nikolajs, vēlāk par īpašnieku kļuva znots barons Hāns. Līvenu laikā uzcelta tagadējā pils ēka vecās pils vietā. Pils autors nav izzināts. Latvijas neatkarības laikā pilī darbojās pagasta valde. Pirmais tās priekšsēdētājs Žanis Holsts, pēdējais Fricis Hartmanis.

Aktuāli

 
Aktivitātes

Padome

Tūristiem

Kultūra

Bibliotēka

Sports

NVO

Uzņēmējdarbība

VĒSTURE

Silenes novada izpētei daudz pūļu ir veltījis Augusts Bīlenšteins 1826.- 1907.) - Dobeles mācītājs, valodnieks, vēsturnieks. Apsekodams un pētīdams novadu,  Bīlenšteins atklājis Silenes pilskalnu. Pils atradusies uz Augstā kalna, no kura Mežmuiža 1938.gadā ieguva nosaukumu Augstkalne.

Laiku gaitā mainījušās cilvēku paaudzes, bet nemainīga palikusi zemgaļu apdzīvotā bagātā Silenes novada zeme. Par to liecina 5.- 8.gadsimta kapulauks "Kauliņu" māju tuvumā. Par kariem un postu, kas novadam gājuši pāri, liecina gan paaudžu atmiņā saglabātais, gan zviedru karavīru kapulauks "Kauliņu" māju tuvumā, gan akmens plāksne Mežmuižas baznīcas sienā. Pagasta laužu likteņi ir svērti un vētīti arī pēdējā kara laikā.

Viens no mūsu izciliem novadniekiem dramaturgs Mārtiņ Zīverts 1988.gadā viesodamies Latvijā, teica: “….. divos nežēlīgos karos mūsu tauta ir nīcināta, mēs esam kā zāle, ko nomin. Bet zeme paliek. Un tā zaļos atkal.”

 

Mežmuižas baznīca

Mežmuižas pils

 

Skolas

 

Personības

Sportisti

Vēstures apraksti

KARTES
Centrs
Pagasts
Novads

Google maps

 SAITES  

16.-17.gs. mežiem ļoti bagātajā Mežmuižas novadā jau bijusi attīstīta rūpniecība: kausēta dzelzs, dedzināta darva, darbojušies ķieģeļu cepļi, dzirnavas. Vairākās vietās atrastie naudas depozīti liecina par plašiem tirdzniecības sakariem. Pagastā atradās Mežmuiža, Lielberķenes, Mazberķenes muiža un Mežmuižas mācītājmuiža. Agrārās reformas laikā muižu zeme tika sadalīta: Mežmuiža (1880 ha) – 145 vienībās, Berķenes muižas (963 ha) – 56 vienībās, Mežmuižas mācītājmuiža (560 ha) – 23 vienībās. 1935.g. pagastā bija 286 saimniecības; 6574 ha aizņēma aramzeme, 173 ha – pļavas, 131 ha – ganības, 154 ha – meži, 35 ha – purvi. Darbojās Mežmuižas ūdens un tvaika dzirnavas ar vilnas apstrādes fabriku, Lielberķenes ūdensdzirnavas, terpentīna tecinātava, divas kokzāģētavas, pienotava, 6 pārtikas veikali.1863.g. Mežmuižā notikuši zemnieku nemieri, 1905.g. – laukstrādnieku streiks, soda ekspedīcija nogalinājusi 8 cilvēkus. 1935.g. pagastā bija 1665 iedzīvotāju, t.sk. 86,4% latviešu, 1,2% krievu, 0,8% poļu. 1941.g. padomju okupācijas varas iestādes izsūtīja 5, bet 1949.g. – 69 Augstkalniekus. Pēckara gados Augstkalnē ievērojami palielinājās iedz. skaits: 1965.g. – 172 iedz., 1989.g. – 682, Dzeguzēnos 1965.g. – 124, 1989.g. – 110 iedz. Pirms kara Augstkalnes pagastā bija 1665 iedzīvotāji, tagad 1300. No zemes kopplatības 76,10% aramzeme, 13,36 % meži, 264 saimniecības. Darbojās Mežmuižas un Lielberķenes dzirnavas, divas kokzāģētavas, pieci veikali, pienotava, 4 klasīga pamatskola Berķenē un 6 klasīga Mežmuižā. Darbojās dažādas biedrības un savienības: krājaizdevu sabiedrība apdrošināšanas biedrība, izglītības biedrība, piensaimnieku savienība, patērētāju biedrība u.c.

Augstkalnes vsk.

 
Tērvetes novads
Augstkalne gleznās
Novada pagasti
 

 

 
 
 

Silene

Silene (Sillene) bija seno zemgaļu zeme tagadējās Lietuvas ziemeļdaļā starp Žagares, Tērvetes, Upmales, Plānes un Medenes zemēm. Dienvidos Silenes zeme pletās līdz Upītes un Saules zemes robežām. Pirmo reizi pieminēta Zemgales dalīšanas līgumā 1254. gadā. Mūsdienās Silenes zemes teritorija atrodas Lietuvas Žeimele, Pasvale, Linkuva, Joniški, Pakrojis un Latvijas Vilce un Augstkalne. Silenes sastāvā tajā laikā ieskaitīta arī Sidrabenes zeme. Pēc Augusta Bīlenšteina uzskata Silenes zemes galvenais pilskalns ir bijis Silenes Augstais kalns tagadējā Vilces pagastā.

Silenes novads Zemgalē

Vēlajā dzelzs laikmetā bijušas vismaz 8 zemgaļu zemes - Tērvete, Mežotne, Dobe, Dobele, Spārnene, Silene, Rakte, Upmale. Lielākais zemgaļu apdzīvotais centrs vēlajā dzelzs laikmetā bija Mežotnes pilskalns (senpilsēta ap ~ 13 ha ). Zemgaļi ilgāk nekā pārējie Latvijas teritorijas iedzīvotāji pretojās vācu krustnešu iebrukumam. Lai izbēgtu no pakļautības, daļa zemgaļu 13.gs. beigās pameta senās dzīvesvietas un aizgāja uz Lietuvu. 13-16.gs. zemgaļi kopā ar pārējām Latvijas teritorijā dzīvojošām tautībām saplūda latviešu tautā.


Dokumenti  

Vienošanās par Silenes zemes piešķiršanu Rīgas arhibīskapam 1254. gadā:

Rīgas arhibīskapa Alberta II, Rīgas domkapitula un Vācu ordeņa lielmestra vietnieka, vācu mestra Sainas Eberharda vienošanās par Zemgales dalīšanu 1254.gada aprīlī. "Rīgas arhibīskaps Alberts II un Vācu ordeņa virsmestra vietnieka Livonijā, vācu mestra Sainas Eberhards apliecina, ka saskaņā ar pāvesta rīkojumu par Zemgales bīskapijas dāvināšanu un dalīšanu viņi laimējot sadalījuši Zemgali trīs daļās, proti:

·         1. arhibīskapam piekritusi Silene un Žagare, domkapitulam Dobene un Spārnene, Vācu ordenim Tērvete un Dobele;

·         2. katrs zemes kungs iegūst savu daļu ar desmito tiesu, patronāta un citām tiesībām un laicīgiem ienākumiem, izņemot vienīgi archibīskapam un archidiakonam rezervētās tiesības;

·         3. neviens no trim partiem nedrīkst otra daļā viņam par ļaunu iegūt īpašumus ar pirkumu vai citu tiesisku darījumu."

 

Grenzhof (Augstkalne) - 1820.gada Kurzemes guberņas kartes fragments


Augstkalnes (Mežmuižas) vēsture

          Mežmuižā pie zemiem Svētes upes krastiem krustojas lielceļi, kas ved no Jelgavas uz leišu miestiņu Žagari. No šī krustceļa aizlokās ceļi Zemgales līdzenuma vidienē, aizlokās ceļi caur Mežmuižas siliem, gar purvaino Leišmali. Tie - saimnieciskās, politiskās un sabiedriskās dzīves pavedieni. X-XII gs. Zemgalē bijuši apdzīvoti 7 - 9 vēlā dzelzs laikmeta pilskalni. Šķiet, ka viens no tiem ir bijis Silakalns (Silene) tagadējā Augstkalne. Daļa pētnieku, kā baltvācu vēsturnieks Bīlenšteins un arheologs M. Atgāzis piekrīt šim pieņēmumam, bet Latvijas pilskalnu pētnieks E. Brastiņš to noraida. Par labu šai versijai runā tas, ka neviena cita nocietināta vieta pēc novietojuma un nosaukuma labāk neatbilst 1254.gada Zemgales dalīšanas līgumā pieminētās Silenes zemes centram.           Vācu bruņinieku iebrukums, kas sākās XII gs. deviņdesmitajos gados, 1250.gada sākumā smagi skāra Zemgales novadus. Viņu zeme tika galīgi izpostīta un 1254.gadā sadalīta starp iekarotājiem. Līgumā bija teikts: "Rīgas arhibīskaps Alberts, Rīgas domkapituls un vācu ordeņa virsmestra vietnieks, vācu mestrs Eberhards apliecina, ka saskaņā ar prāvesta rīkojumu par Zemgales dāvināšanu un dalīšanu, viņu laimējot, sadalījuši Zemgali 3 daļās: arhibīskapam iekritusi Silene un Žagare, domkapitulam Daliena un Spārnene, vācu ordenim - Tērvete un Dobele.  

 

Silenes pilskalns – Augstais kalns, Silakalns

Silenes  novada izpētei daudz pūļu ir veltījis Augusts Bīlenšteins 1826.- 1907. - Dobeles mācītājs, valodnieks, vēsturnieks. Apsekodams un pētīdams novadu,  Bīlenšteins atklājis Silenes pilskalnu. 1892. g. Viņš  izteicis hipotēzi, ka šeit atradusies seno zemgaļu Silenes pils. Saskaņā ar citu hipotēzi, Silenes Augstajā kalnā meklējama Atskaņu hronikā minētā Sidabrene. Pils atradusies uz Augstā kalna, no kura Mežmuiža 1938.gadā ieguva nosaukumu Augstkalne. Pēc Augusta Bīlenšteina uzskata Silenes zemes galvenais pilskalns ir bijis Silenes Augstais kalns tagadējā Vilces pagastā. Viņš uzskatīja, ka Silenes vārds norāda, ka tā atradusies novadā ar lieliem siliem un mežiem, par ko liecina arī vēlākais latviskais nosaukums Mežmuiža (Grenchof). Pilskalns atrodas  600 m no Latvijas - Lietuvas robežas. Tas ir  20 m augsts  un nocietināta pils šeit atradusies vismaz kopš vēlā dzelzs laikmeta (mūsu ēras 800 – 1200 gadi). Pie stipri nocietinātā pilskalna pastāvējušas divas priekšpilis. Tas atrodas mežā netālu no Suteņu mājām - paaugsts, garens, ziemeļu galā nocietināts ar valni, bet nogāzē ar grāvi un otru valni, norobežojot paprāvu priekšpili. Bedres profila apakšējā daļā, tumšākajā slānī, kas iezīmējas 40-70 cm dziļumā, atrasta bezripas švīkātā keramika, kas pierāda, ka pilskalns bijis apdzīvots jau vismaz  1.g.t.p.m.ē.
Vēsturnieki uzskata, ka tur atradies Zemgales dalīšanas līgumā minētās Silenes jeb Sirenes zemes centrs. Arheologi konstatējuši, ka pie pilskalna atradusies arī senpilsēta.
Pilskalnā periodiski tiek veikta  tā  attīrīšanu no krūmiem - skolēnu un studentu talkas.


          Kā ordeņa īpašums Mežmuiža palika līdz pat tās sabrukšanai, tikai pēdējais ordeņa mestrs Gothards Ketlers to atdeva kādam Lipkem par militāriem un saimnieciskiem nopelniem karā pret krieviem. Mežmuiža ir bijusi centrs , uz kuru vērsti daudzu skati. Tā ir bijusi plašs cīņas lauks jau pirms hercogu laikmeta (1562.- 1795.). Mūsdienās to apliecina biežās kara kapu vietas Mežmuižā, ar dažādām rotu un ieroču atliekām.  Izveidojoties Kurzemes hercogvalstij 1561.g., arī Mežmuiža ietilpa tās sastāvā. Tā piederēja hercoga Jēkaba audžumātei, hercoga Fridriha atraitnei Elizabetei Magdalēnai. Pati viņa dzīvoja Dobeles pilī. Hercogienes aizraušanās bija lopkopība un dārzkopība. Viņa pati noteica savās muižās katras labības sējumu platību. Savos mežos viņa bija ievedusi stingru uzraudzību. Katrai muižai bija sava lopu muiža un lieli augļu dārzi.

                   Mežmuižas mācītāja ģimenē dzimis Juris Mancelis (1593.-1654.). Mežmuižas baznīca ir ievērojams XVII gs. 1.puses sakrālās celtniecības piemineklis, kas ar 1967.g. apstiprināts par republikas nozīmes arhitektūras pieminekli.

          Pēc hercogienes Elizabetes Magdalēnas nāves (1649.g.23.02.) Mežmuiža un Buku muiža pārgāja hercoga Jēkaba laulātās draudzenes  Luīzes Šarlotes īpašumā kā rentes muiža. Arī Luīze Šarlote iekārtoja dārzus un piensaimniecības.

          Poļu- zviedru kara laikā (1655.-1660.) hercogs Jēkabs, kuram nebija pietiekama militāra spēka, Kurzemes neitralitāti nosargāt nevarēja. 1657.- 58.g. zviedru pulki savā karagājienā pret Lietuvu izgāja arī caur Kurzemi, to postīdami. Hercogiene Luīze Šarlote izlūdzās no zviedru ģenerāļa saudzēšanas grāmatu saviem zemniekiem un muižām. 1658.g. zviedru armijas vienības 3000 karavīru sastāvā, virzoties caur Kurzemi uz Lietuvu, apstājās pie Mežmuižas un tikai pēc hercoga lūguma devās tālāk uz Žagari.

          XVII gs. Mežmuižā bija vērojams saimniecisks uzplaukums. 1673.g. hercogistes dzelzs lietuvju vajadzībām Mežmuižā izcirta ap 2000 steru ošu malkas. Darvas dedzinātavā ražoto darvu eksportēja pat uz Holandi. Hercoga Jēkaba laikā ap 1676.g. Mežmuižā atradās vara kausētava - ceplis. Drīz pēc tam sāka darboties dzelzs kausētava, kurā darbus vadīja zviedru speciālisti.

          Par to, ka jau agrāk Silenes novads bijis svarīgs tirdzniecības centrs, liecina pie "Bērziņu" mājām atrastās XVI gs. monētas. Depozītā pavisam 1751 monēta (Lietuvas un Polijas pusgraši, Prūsijas graši, Rīgas vērdiņi, Ārensburgas un Haapsalas šiliņi). Par depozītu atradumu vietu stāstīja Augstkalnes pagasta iedzīvotāja Emīlija Ķiploka: "Starp "Bērziņiem" un "Kalnmalām" atradies neliels uzkalniņš, kurā spīdējusi malduguns un parasti piemeties vadātājs. Pirms depozīta atrašanas pa kalniņu staigājis svešs suns. Depozītu atradis "Bērziņu" mājas saimnieka puisis. Nauda nodota Pieminekļu valdei un kā atlīdzība saņemts 1000 Ls. Tagad uzkalniņš nomeliorēts un vairs nav saskatāms." Reinholds Cēsnieks savās atmiņās stāstīja, ka "Bērziņu" saimnieka puisis naudas podu izracis 1935.g. un nauda atrodas  Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

           Kam pieder atrastā nauda? Apskatot tuvāk, var redzēt, ka tā ir jauna - maz lietota. Vienkāršajiem zemniekiem tajos grūtajos laikos tādas naudas nebija. Nauda atrasta apaļā ar ādu apšūtā ozola koka kastē, kādu parasti nēsāja pie segliem augstākie bruņinieki. Šī nauda varētu būt kara laupījums, nozaudēta, jeb nolaupīta un aprakta. Netālu no atraduma vietas ir nelieli kara kapi, kas tajos slēpjas, tas protams nav zināms.

          Hercoga Frīdriha Kazimira valdīšanas laikā (1682.-1698.) Kurzemes tirdzniecība un rūpniecība pagrima. Ziemeļu karš (1700.-1721.) un mēra epidēmija pilnīgi izpostīja ekonomiku. 1795.g. Kurzeme tika pievienota Krievijas impērijai kā Kurzemes guberņa un Mežmuiža līdz ar dažām blakus muižām pārgāja "kroņa" īpašumā. 1795.g.17.oktobrī ķeizariene Katrīna II Mežmuižu un Bukaišus uzdāvināja senatoram Otto Hermanim fon Hovenam. 1805.g. viņš abas muižas pārdeva ķeizarienes galma dāmai Līvenai. Pēc viņas nāves tās mantoja dēls, kurš 1828.g. bija Krievzemes izglītības ministrs. 1884.g. Mežmuiža pārgāja barona Hāna īpašumā. Šo muižu, 3 pusmuižas un lielo priežu silu viņš ieguva, apprecēdams grāfa Līvena vienīgo meitu Helēnu.

            Tiek uzskatīts, ka Līvenu dzimtas celtā nelielā pils atradusies Svētes upes krastā. Par to vēl liecina pagrabi krastmalā. "Kad firsts vēl nebija precējies, dzīvojis Silenes vecajā pilī. Kad ārzemēs apprecējis dejotāju, pārnācis dzīvot Buku muižas lielajā pilī. Silenes veco pili noplēsa un tās vietā uzcēla jaunu. Kad meita apprecējās ar Vidzemes baronu Hānu, tad pils būvi galīgi nobeidza."


Ieraksti t.s.1254.gada Zemgales dalāmajā grāmatā liecina, ka tolaik tag. Augstkalnes pag. Teritorijā bijis Silenes novads, kurā atradusies Mežmuižas dzimtmuiža. Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai (1795.g.) Mežmuiža pārgāja valsts īpašumā, bet pēc dažiem gadiem ķeizariene Katrīna II to uzdāvināja senatoram Hovenam, vēlāk tā piederējusi Līveniem un baronam Hānam. 1935.g. pagasta plat. Bija 8650 ha. 1938.g. Mežmuižu pārdēvēja par Augstkalni; nosaukums cēlies no Augstā kalna, kurā atradies viens no lielākajiem Zemgales pilskalniem – Silenes pilskalns (tagad atrodas Vilces pagastā). 1945.g. Augstkalnes pagastā izveidoja Augstkalnes un Berķenes ciemu, bet pagastu 1949.g.likvidēja. 1951.g. Berķenes ciemu likvidēja: daļu teritorijas pievienoja Ausmas un Vilces ciemam, bet pad. saimn. “Augstkalne” teritoriju – Augstkalnes ciemam. 1990.g. pagastu atjaunoja. Pēc administratīvi teritoriālajiem pārkārtojumiem daļa agrākā Augstkalnes pagasta tagad iekļauta Vilces pagastā.

Pēckara gados no 4 maziem kolhoziem (“Spīdola”, ”Klints”, ”Censonis”, ”Vairogs”) izveidojās turīgais Silaines kolhozs un padomju saimn. Augstkalne.

Uz j aunā gadu tūkstoša sliekšņa atkal pārmaiņas. Pagastā izveidojušās lielākas un mazākas saimniecības.

Ticīgie pieder Augstkalnes- Mežmuižas ev.lut. draudzei. 1567.g. minēts, ka paredzēta baznīcas būve, bet 1591.g. – ka jaunais dievnams jāremontē. Mūra baznīca ar torni tika iesvētīta 1648.g., remontēta 1880.g. un 1933.g. 28 gadus par mācītāju kalpojis K.Mencelis.

Gaiļu kapsēta, otra pagasta kapsēta – Sila kapsēta – tagad atrodas Vilces pagastā.

 

 

Dzirnavu mūrnieku autogrāfi:
Kupčus, Durmanis, Zankauskis, Freidenfelds, Kukuls, Gavickis, Buitmans, Linde, Gifmans, Kronbergs, Mitrevics

Mūrnieku cunftes zīme -FD- Fricis Dūrmanis


Esam te dzimuši un auguši, esam te ienācēji un atnācēji. Dažādi esam nokļuvuši Augstkalnē. Bet tagad mēs visi esam te – skaistajā vietā pie Svētes upes.  Vai  mēs esam lepni, ka dzīvojam šeit? Vai šī vieta ir  kļuvusi par mājām tiem, kuri te nokļuvuši nejauši? Vai protam saskatīt un novērtēt to, kam ejam garām savās ikdienas gaitās? Ikkatra nodzīvotā diena kļūst par jau pagājušu notikumu – par vēsturi. Atkarībā no tā, cik gadus esam jau nodzīvojuši, zinām un varam pastāstīt par pieredzēto, pārdzīvoto. To, ko pieredzējuši mūsu vecāki un vecvecāki, uzzinām no viņu stāstītā. Bet, cik gan bieži, interesējoties par kādu notikumu vai cilvēku, attopamies, ka nav vairs neviena, kas par to var pavēstīt. Jau nokavēts...mums līdzās dzīvojis interesants cilvēks. Tikai neesam spējuši saskatīt. Tā jau ir vēsture. Kamēr nav par vēlu...un vēl – paskatīsimies kādreiz uz mūsu pagastu tā no malas, ar vērotāja acīm, vai  spējam novērtēt, cik daudz darba, cik cilvēku mūžu veido mūsu tagadni, cik bagāti mēs esam, dzīvojot tik skaistā vietā!  

Pie pagasta valdes - 20-tie gadi

 

Mežmuižas dramatiskais kolektīvs ( 30-tie gadi)

"Vilkaišu" iedzīvotāji 1930.g.

Vēstures apraksti

Pirms kara Augstkalnes pagastā bija 1665 iedzīvotāji, tagad 1200. No zemes kopplatības 76,10% aramzeme, 13,36 % meži, 264 saimniecības. Darbojās Mežmuižas un Lielberķenes dzirnavas, divas kokzāģētavas, pieci veikali, pienotava, 4 klasīga pamatskola Berķenē un 6 klasīga Mežmuižā. Darbojās dažādas biedrības un savienības: krājaizdevu sabiedrība apdrošināšanas biedrība, izglītības biedrība, piensaimnieku savienība, patērētāju biedrība u.c.

Pēc kara mainījās zemes īpašumu attiecības. Pagastā no četriem maziem kolhoziem izveidojās turīgais Silaines kolhozs, izveidojās arī valsts saimniecība Augstkalne.

Uz j aunā gadu tūkstoša sliekšņa atkal pārmaiņas. Pagastā izveidojušās lielākas un mazākas saimniecības.

Senais Silenes novads ir izauklējis pagastā un tautā pazīstamus kultūras darbiniekus.

1593.gada 24.jūnijā Mežmuižas baznīcas (iesvētīta 1648.gada 24.augustā, ir arhitektūras piemineklis) mācītāja Kaspara Manceļa ģimenē piedzima dēls Georgs (Juris) Mancelis. Viņš kalpoja par mācītāju hercoga galmā Jelgavā, strādāja par teoloģijas profesoru Tērbatā. G.Mancelis ir pirmais ievērojamākais latviešu garīgās literatūras rakstnieks. Viņa mūža darbs ir latviešu valodā sarakstītā sprediķu grāmata, pie kuras sarakstīšanas strādājis 20 gadus.

188l.gada 20.oktobrī "Pūķu" mājās dzimis plaši pazīstams ārsts- ķirurgs , sieviešu slimību speciālists- Jānis Auziņš, izveidojis Rīgā savu privātklīniku, Mācījies Tērbatas, Vīnes, Prāgas un Berlīnes universitātēs. Sarakstījis vairākus zinātniskus darbus.

1884.gada 29.septembfi Bukaišu pagastā dzimis, bet kopš agras bērnības dzīvojis Mežmuižā rakstnieks Roberts Sēlis. Silenes novada ļaudīm veltīts romāns "Silaines muiža" ( 1948.)

1880.gada 28.augustā Mežmuižas baznīcas ērģelnieka ģimenē dzimis Gustavs Klaustiņš – LU docents, kordiriģents, ērģelnieks. Viņa tēvs Roberts Klaustiņš pagasta zemnieku bērniem savā dzīves vietā "Ērģelnieku" mājās atvēris skolu, ko vecas paaudzes cilvēki vēl šodien atceras par Klaustiņa skolu.

1903.gada 5.janvārī - "Villēnu" mājās dzimis dramaturgs Mārtiņš Zīverts. Kara ceļi viņu aizveda uz Zviedriju, bet sirds un prāts piederēja Latvijai, arī dzimtajam pagastam, kuru divas reizes apmeklēja.

1905.gada februārī "Amatniekos" dzimis mākslinieks Egons Cēsnieks. Bērnība pavadīta "Klintu" mājās.

1935.gadā šai pusē dzimis mākslinieks, cīkstonis Ēriks Cihovskis.  

Dzirnavas - 1937.g.1.nov.

Īpašu pievilcību pagasta ainavā rada Augstkalnes parks un ezers. 1975.-1988. parkā Svētes upes pakrastē tika novietoti astoņi ozolu bluķi, kuru virsū skulptors Mārtiņš Zaurs cietā kaparā attēloja rakstnieka, Roberta Sēļa mūžu - bitenieks, galdnieks, rakstnieks, sabiedrisks darbinieks. Novietoja arī lielu granīta akmeni, kurā tēlnieks iegravēja kolhoza nosaukumu, tā rašanos. Diemžēl pagasta sabiedrība nenosargāja pret ļaundariem ozolu bluķu krāsaino metālu.

Parkā atrodas arī piemiņas akmens Rainim, kas liecina par dzejnieka brīžiem pagastā - pastaigas parkā, vizinoties laivā pa ezeru.

 


          Kā ordeņa īpašums Mežmuiža palika līdz pat tās sabrukšanai, tikai pēdējais ordeņa mestrs Gothards Ketlers to atdeva kādam Lipkem par militāriem un saimnieciskiem nopelniem karā pret krieviem.

           Mežmuiža ir bijusi centrs , uz kuru vērsti daudzu skati. Tā ir bijusi plašs cīņas lauks jau pirms hercogu laikmeta (1562.- 1795.). Mūsdienās to apliecina biežās kara kapu vietas Mežmuižā, ar dažādām rotu un ieroču atliekām.

           Izveidojoties Kurzemes hercogvalstij 1561.g., arī Mežmuiža ietilpa tās sastāvā. Tā piederēja hercoga Jēkaba audžumātei, hercoga Fridriha atraitnei Elizabetei Magdalēnai. Pati viņa dzīvoja Dobeles pilī. Hercogienes aizraušanās bija lopkopība un dārzkopība. Viņa pati noteica savās muižās katras labības sējumu platību. Savos mežos viņa bija ievedusi stingru uzraudzību. Katrai muižai bija sava lopu muiža un lieli augļu dārzi.

          XV un XVI gs. mijā klejojošie katoļu mūki Mežmuižā uzcēla koka lūgšanas namu. 1590.g. ar bruņinieku ordeņa lēmumu uzcēla mūra baznīcu. Par Elizabetes Magdalēnas līdzekļiem baznīcai 1648.g. uzlika dakstiņu jumtu, uzbūvēja torni un 14.augustā no jauna iesvētīja. Baznīcu nosauca viņas vārdā. Hercogiene Elizabete Magdalēna savā ģimenē uzaudzināja vēlāko Kurzemes hercogu Jēkabu.

          Mežmuižas mācītāja ģimenē dzimis Juris Mancelis (1593.-1654.). Mežmuižas baznīca ir ievērojams XVII gs. 1.puses sakrālās celtniecības piemineklis, kas ar 1967.g. apstiprināts par republikas nozīmes arhitektūras pieminekli.

          Pēc hercogienes Elizabetes Magdalēnas nāves (1649.g.23.02.) Mežmuiža un kaimiņmuiža pārgāja hercoga Jēkaba laulātās draudzenes  Luīzes Šarlotes īpašumā kā rentes muiža. Arī Luīze Šarlote iekārtoja dārzus un piensaimniecības.

          Poļu- zviedru kara laikā (1655.-1660.) hercogs Jēkabs, kuram nebija pietiekama militāra spēka, Kurzemes neintralitāti nosargāt nevarēja. 1657.- 58.g. zviedru pulki savā karagājienā pret Lietuvu izgāja arī caur Kurzemi, to postīdami. Hercogiene Luīze Šarlote izlūdzās no zviedru ģenerāļa saudzēšanas grāmatu saviem zemniekiem un muižām. 1658.g. zviedru armijas vienības 3000 karavīru sastāvā, virzoties caur Kurzemi uz Lietuvu, apstājās pie Mežmuižas un tikai pēc hercoga lūguma devās tālāk uz Žagari.

          XVII gs. Mežmuižā bija vērojams saimniecisks uzplaukums. 1673.g. hercogistes dzelzs lietuvju vajadzībām Mežmuižā izcirta ap 2000 ošu malkas. Darvas dedzinātavā ražoto darvu eksportēja pat uz Holandi. Hercoga Jēkaba laikā ap 1676.g. Mežmuižā atradās vara kausētava - ceplis. Drīz pēc tam sāka darboties dzelzs kausētava, kurā darbus vadīja zviedru speciālisti.

         

"Laviešu avīzes" par zemnieku nemieriem Mežmuižā 1863.g.

          Hercoga Frīdriha Kazimira valdīšanas laikā (1682.-1698.) Kurzemes tirdzniecība un rūpniecība pagrima. Ziemeļu karš (1700.-1721.) un mēra epidēmija pilnīgi izpostīja ekonomiku. 1795.g. Kurzeme tika pievienota Krievijas impērijai kā Kurzemes guberņa un Mežmuiža līdz ar dažām blakus muižām pārgāja "kroņa" īpašumā. 1795.g.17.oktobrī ķeizariene Katrīna II Mežmuižu un Bukaišus uzdāvināja senatoram Otto Hermanim fon Hovenam. 1805.g. viņš abas muižas pārdeva ķeizarienes galma dāmai Līvenai. Pēc viņas nāves tās mantoja dēls, kurš 1828.g. bija Krievzemes izglītības ministrs. 1884.g. Mežmuiža pārgāja barona Hāna īpašumā. Šo muižu, 3 pusmuižas un lielo priežu silu viņš ieguva, apprecēdams grāfa Līvena vienīgo meitu Helēnu.

            Tiek uzskatīts, ka Līvenu dzimtas celtā nelielā pils atradusies Svētes upes krastā. Par to vēl liecina pagrabi krastmalā. "Kad firsts vēl nebija precējies, dzīvojis Silenes vecajā pilī. Kad ārzemēs apprecējis dejotāju, pārnācis dzīvot Buku muižas lielajā pilī. Silenes veco pili noplēsa un tās vietā uzcēla jaunu. Kad meita apprecējās ar Vidzemes baronu Hānu, tad pils būvi galīgi nobeidza."

Izmantoti A.Holstes un Dz.Vīgantes gatavotie materiāli


Pagasta uzņēmīgākie ļaudis - krājaizdevumu biedrības valde (1938.g. )

Pirms kara Augstkalnes pagastā bija 1665 iedzīvotāji, tagad 1200. No zemes kopplatības 76,10% aramzeme, 13,36 % meži, 264 saimniecības. Darbojās Mežmuižas un Lielberķenes dzirnavas, divas kokzāģētavas, pieci veikali, pienotava, 4 klasīga pamatskola Berķenē un 6 klasīga Mežmuižā. Darbojās dažādas biedrības un savienības: krājaizdevu sabiedrība apdrošināšanas biedrība, izglītības biedrība, piensaimnieku savienība, patērētāju biedrība u.c.


 

Piemiņas zīme otrās okupācijas upuriem

Pēc kara mainījās zemes īpašumu attiecības. Pagastā no četriem maziem kolhoziem izveidojās turīgais Silaines kolhozs, izveidojās arī valsts saimniecība Augstkalne.

Uz j aunā gadu tūkstoša sliekšņa atkal pārmaiņas. Pagastā izveidojušās lielākas un mazākas saimniecības.

Revolucionāro notikumu upuriem - piemiņas plāksne pie "Mīneikām"

Senais Silenes novads ir izauklējis pagastā un tautā pazīstamus kultūras darbiniekus.

1593.gada 24.jūnijā Mežmuižas baznīcas (iesvētīta 1648.gada 24.augustā, ir arhitektūras piemineklis) mācītāja Kaspara Manceļa

ģimenē piedzima dēls Georgs (Juris) Mancelis. Viņš kalpoja par mācītāju hercoga galmā Jelgavā, strādāja par teoloģijas profesoru Tērbatā. G.Mancelis ir pirmais ievērojamākais latviešu garīgās literatūras rakstnieks. Viņa mūža darbs ir latviešu valodā sarakstītā sprediķu grāmata, pie kuras sarakstīšanas strādājis 20 gadus.

188l.gada 20.oktobrī "Pūķu" mājās dzimis plaši pazīstams ārsts- ķirurgs , sieviešu slimību speciālists- Jānis Auziņš, izveidojis Rīgā savu privātklīniku, Mācījies Tērbatas, Vīnes, Prāgas un Berlīnes universitātēs. Sarakstījis vairākus zinātniskus darbus.

1884.gada 29.septembfi Bukaišu pagastā dzimis, bet kopš agras bērnības dzīvojis Mežmuižā rakstnieks Roberts Sēlis. Silenes novada ļaudīm veltīts romāns "Silaines muiža" ( 1948.)

1880.gada 28.augustā Mežmuižas baznīcas ērģelnieka ģimenē dzimis Gustavs Klaustiņš – LU docents, kordiriģents, ērģelnieks. Viņa tēvs Roberts Klaustiņš pagasta zemnieku bērniem savā dzīves vietā "Ērģelnieku" mājās atvēris skolu, ko vecas paaudzes cilvēki vēl šodien atceras par Klaustiņa skolu.

1903.gada 5.janvārī - "Villēnu" mājās dzimis dramaturgs Mārtiņš Zīverts. Kara ceļi viņu aizveda uz Zviedriju, bet sirds un prāts piederēja Latvijai, arī dzimtajam pagastam, kuru divas reizes apmeklēja.

1905.gada februārī "Amatniekos" dzimis mākslinieks Egons Cēsnieks. Bērnība pavadīta "Klintu" mājās.

1935.gadā šai pusē dzimis mākslinieks, cīkstonis Ēriks Cihovskis.

Īpašu pievilcību pagasta ainavā rada Augstkalnes parks un ezers. 1975.-1988. parkā Svētes upes pakrastē tika novietoti astoņi ozolu bluķi, kuru virsū skulptors Mārtiņš Zaurs cietā kaparā attēloja rakstnieka, Roberta Sēļa mūžu - bitenieks, galdnieks, rakstnieks, sabiedrisks darbinieks. Novietoja arī lielu granīta akmeni, kurā tēlnieks iegravēja kolhoza nosaukumu, tā rašanos. Diemžēl pagasta sabiedrība nenosargāja pret ļaundariem ozolu bluķu krāsaino metālu.

Parkā atrodas arī piemiņas akmens Rainim, kas liecina par dzejnieka brīžiem pagastā - pastaigas parkā, vizinoties laivā pa ezeru.

Talcinieki pie skolas ( 30-tie gadi )

 

Dziemusvētki Mežmuižā 30.gados - diriģē Jēkabs Mediņš


Biedrības un organizācijas

Augstkalnes krājaizdevu sabiedrība * 22.01.1923.
                01.08.1940. pārdēvēta agrāk „Mežmuižas krājaizdevu sabiedrība”

Augstkalnes lauksaimniecības biedrība * 21.01.1937.
                19.04.1940. pievienota „Mežmuižas izglītības biedrība”

Augstkalnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mežmuižas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Mežamuižas II lopkopības pārraudzības biedrību”
                13.04.1940. pārdēvēta agrāk „Mežmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Augstkalnes patērētāju biedrība * 13.01.1920.
                01.08.1940. pārdēvēta agrāk „Mežamuižas patērētāju biedrība”

Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība *
                23.10.1922. pārdēvēta agrāk „Mežamuižas piensaimniecības sabiedrība”
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Mežamuižas piensaimnieku sabiedrība”
                27.06.1940. pārdēvēta agrāk „Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība”

Mežā piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mežamuižas II lopkopības pārraudzības biedrība * 30.10.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Mežmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mežamuižas patērētāju biedrība
                Sk. „Augstkalnes patērētāju biedrība”

Mežamuižas piensaimniecības sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mežamuižas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mežmuižas Birķenes 528. Mazpulks * 17.12.1934. + 1940.        

Mežmuižas izglītības biedrība * 22.06.1920. + 19.04.1940.
                19.04.1940. iekļauta „Augstkalnes lauksaimniecības biedrībā”

Mežmuižas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes krājaizdevu sabiedrība”

Mežmuižas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Augstkalnes lauksaimniecības biedrība”           

Mežmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Mežmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mežmuižas III lopkopības pārraudzības biedrība * 10.04.1930. + 10.04.1941.

Mežmuižas 311. Mazpulks * 18.02.1934. + 1940.

Mežmuižas mazsaimniecību veicināšanas biedrība  * 23.04.1928. + 09.12.1937.

Mežmuižas pagasta lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība  * 24.10.1932. + 29.04.1937.

Mežmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Augstkalnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mežmuižas Tērvetes Zaļenieku meliorācijas sabiedrība * 19.3.1928.

Mežmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.11.1920.
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Vairogs”

Savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Vairogs”
                Sk. „Mežmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vilces Mežmuižas Lielplatones savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos *18.02.1906. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bukaišu Mežmuižas nodaļa * 20.08.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mežmuižas nodaļa * 10.05.1921.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Mežamuižas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas skautu centrālā organizācija * 06.04.1921. + 06.04.1941.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas skautu organizācija"
                17.11.1936. pievienota “Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība”
                17.11.1936. pievienota “Jaunatnes audzināšanas biedrība”
                Augstkalnes nodaļa * 27.02.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Mežmuižas nodaļa * 09.04.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mežmuižas nodaļa * 21.08.1920. + 26.02.1931.

Mežmuižas orķestri (30-tie gadi)


Mežmuiža pirms 100 gadiem

Mežmuižas dāmu komiteja ar mācītāju Kārli Kundziņu ( 30-tie gadi)


Enciklopēdijas dati:
(Prese Nams,2001.g.82.-84.lpp.)

Platība 6457 ha
Iedzīvotāji 1291 (2000.g.)
Bijušie nosaukumi: Grenzhof, Mežmuižas pagasts
Pagasta padome Augstkalne

  Teritorija

  Ieraksti t.s.1254.gada Zemgales dalāmajā grāmatā liecina, ka tolaik tag. Augstkalnes pag. Teritorijā bijis Silenes novads, kurā atradusies Mežmuižas dzimtmuiža. Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai (1795.g.) Mežmuiža pārgāja valsts īpašumā, bet pēc dažiem gadiem ķeizariene Katrīna II to uzdāvināja senatoram Hovenam, vēlāk tā piederējusi Līveniem un baronam Hānam. 1935.g. pagasta plat. Bija 8650 ha. 1938.g. Mežmuižu pārdēvēja par Augstkalni; nosaukums cēlies no Augstā kalna, kurā atradies viens no lielākajiem Zemgales pilskalniem – Silenes pilskalns (tagad atrodas Vilces pagastā). 1945.g. Augstkalnes pagastā izveidoja Augstkalnes un Berķenes ciemu, bet pagastu 1949.g.likvidēja. 1951.g. Berķenes ciemu likvidēja: daļu teritorijas pievienoja Ausmas un Vilces ciemam, bet pad.saimn. “Augstkalne” teritoriju – Augstkalnes ciemam. 1990.g. pagastu atjaunoja. Pēc administratīvi teritoriālajiem pārkārtojumiem daļa agrākā Augstkalnes pagasta tagad iekļauta Vilces pagastā.

  Daba

  Augstkalnes pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā. Virsas augstums 40-60 m v.j.l. Iekultivētas auglīgas māla augsnes, tikai Lietuvas pierobežā nedaudz mežu. Lielākā upe ir Lielupes pieteka Svēte, ~ 2 km tā veido robežu ar Lietuvu, no robežas tek pa 10 m dziļu ieleju, pie Augstkalnes izveidota ūdenskrātuve (Augstkalnes dzirnavezers; platība 20 ha), lejpus  Augstkalnes ieleja kļūst šaurāka un seklāka. DR robežu nelielā posmā veido Tērvetes pieteka Reņģe, ZR nelielā posmā robežu veido Tērvete, Z daļā tek Tērvetes labā pieteka Ailes strauts. Ģeoekoloģiskā izpēte liecina, ka pagasts atrodas vienā no labākajām dzīvojamām zonām Dobeles rajonā, pagasts  izceļas arī ar vismazāko nokrīšņu daudzumu Latvijā. Konstatēta spēcīga ģeotermālā anomālija – 600-800 m dziļumā temperatūra sasniedz +55˚C.

  Iedzīvotāji

  2000.g. Augstkalnes pagastā bija 1291 iedz., t.sk. 46,2% vīriešu 53,8% sieviešu; 24,7% bērnu un jauniešu, 56% darbspējīgo, 19,3% pensionāru; bezdarba līmenis 4,7%. Pēdējos gados dzimstība pārsniedz mirstību. Pagastā ir 11 dažādu tautību iedz., daudz jaukto laulību. Nacionālais sastāvs: 66,1% latviešu, 14,4% krievu, 11,1% lietuviešu, 4,9% baltkrievu, 1,9% ukraiņu.

  Ciemi: Augstkalne – 708, Dzeguzēni – 112 iedzīvotāji.

  1863.g. Mežmuižā notikuši zemnieku nemieri, 1905.g. – laukstrādnieku streiks, soda ekspedīcija nogalinājusi 8 cilvēkus. 1935.g. pagastā bija 1665 iedzīvotāju, t.sk. 86,4% latviešu, 1,2% krievu, 0,8% poļu. 1941.g. padomju okupācijas varas iestādes izsūtīja 5, bet 1949.g. – 69 Augstkalniekus. Pēckara gados Augstkalnē ievērojami palielinājās iedz. skaits: 1965.g. – 172 iedz., 1989.g. – 682, Dzeguzēnos 1965.g. – 124, 1989.g. – 110 iedz.

Saimniecība

  Augstkalnes pagastā ir 340 z.s. 5067,6 ha kopplatībā un 106 piemājas saimniecības 290,2 ha kopplatībā. Lauks. Izmantojamā zeme 5328 ha (83% teritorijas), no tām 5114 ha aizņem aramzeme, 15 ha – pļavas, 162 ha – ganības; meliorēti 4895 ha. Meži aizņem 613 ha. Zemes vid. Kadastrālā vērtība 236 Ls/ha.

  Darbojas SIA “Silaine” (izveidojies no kolhoza “Silaine”, vēlāk – paju s-ba, SIA “Silāres” (lauks. Ražošana, gaļas pārstrāde, maizes ceptuve), SIA “Mežmuiža” (tirdzniecība),  Pagastā 3 veikali, t.sk. divi patērētāju b-bas, trīs SIA, viens i.u., Augstkalnes pasta nodaļa.
 Pagastau šķērso 1.šķiras autoceļš Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare; P95), P103.


Iesvētības 1944.g.

Atpirkšanās no kara dienesta - 300 rubļi sudrabā - oriģināls skolas muzejā


Augstkalnieši Baltijas ceļā

1991.gada  janvāra barikāžu dalībnieku saraksts  
Tērvetes novada Augstkalnes pagastā.

Nr.p.k.

Vārds , uzvārds

Kur atradās

Laiks

1.

Armands Valters

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

2.

Arnis Vīmers

              Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

3

Visvaldis Vīmers

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

4

Zigurds Krauze

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

5

Viktors Verjovčiks (m)

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

6

Kamo Grigorjans

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

7

Andris Ābelīte

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

  8

Pēteris Jurkevičs (m)

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

  9.

Dainis Freimanis (m)

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

10.

Harijs Freimanis

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

11.

Arnolds Kode

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

12.

Agris Cēsnieks

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

13.

Ilmārs Čeksters (m)

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

14.

Valdis Grigens

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

15.

Edvīns Bulmers

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

16.

Igors Bušs

Ulbrokā pie radiotorņa

Visu barikāžu laiku

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Andris Hofmanis

Darba koordinators Rīgā

Visu barikāžu laiku

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Jānis Laiviņš

Pie  Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Divas diennaktis

19.

Ilgvars Hofmarks

Pie  Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Viena diennakts

20.

Zinta Kundrāte

Pie Salu  tilta uz Lāčplēša ielas

Divas diennaktis

21.

Guntars Dombrovskis (m)

Pie  Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Viena diennakts

22.

Imants Āboms

                Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Divas diennaktis

23.

Arvīds Dombrovskis (m)

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Viena diennakts

24.

Guntars Štāls(m)

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Viena diennakts

25.

Jānis Straksis

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

 Visu barikāžu laiku

26.

Zigfrīds Cēsnieks

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Viena diennakts

27.

Anicets Kvedars(m)

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Viena diennakts

28.

Edvards Kučinskis (m)

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

Viena diennakts

29.

Guntis Dude

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas, pie TV torņa

Divas diennaktis

30.

Jānis Izaks

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas, pie TV torņa

    Divas diennaktis.

31.

Sergejs Linde

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

   Viena diennakts

32.

Jevgēnijs Jērāns

Pie Salu tilta uz Lāčplēša ielas

    Viena diennakts

 

 

 

 

 

 

Organizēti brauca Augstkalnes vidusskolas skolotāji pie TV torņa:

 

33.

Aivars Valdiņš (m)

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

34.

Dzidra Vīgante

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

35.

Vaira Laiviņa

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

36.

Marija Pelnika

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

37.

Anita Ruševica (m)

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

38.

Elizabete Labalaika

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

39.

Arnis Bondars (m)

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

40.

Rita Lūsvere(m)

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

41.

Laura Zeime

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

42.

Ausma Valtere

Pie TV torņa Zaķusalā

16.janv.

43.

Gunārs Bolšis

Brauca katru dienu uz Rīgu , veda pārtiku un cilvēkus

Visu barikāžu laiku

44.

Maigonis Dude (m)

Darbu koordinators uz vietas pagastā, Augstkalnes pagasta Tautas frontes vadītājs

Visu barikāžu laiku

45.

Alberts Labalaiks

Brauca katru dienu uz Rīgu, veda cilvēkus maiņai

Visu barikāžu laiku

 


 16.-17.gs. mežiem ļoti bagātajā Mežmuižas novadā jau bijusi attīstīta rūpniecība: kausēta dzelzs, dedzināta darva, darbojušies ķieģeļu cepļi, dzirnavas. Vairākās vietās atrastie naudas depozīti liecina par plašiem tirdzniecības sakariem. Pagastā atradās Mežmuiža, Lielberķenes, Mazberķenes muiža un Mežmuižas mācītājmuiža. Agrārās reformas laikā muižu zeme tika sadalīta: Mežmuiža (1880 ha) – 145 vienībās, Berķenes muižas (963 ha) – 56 vienībās, Mežmuižas mācītājmuiža (560 ha) – 23 vienībās. 1935.g. pagastā bija 286 saimniecības; 6574 ha aizņēma aramzeme, 173 ha – pļavas, 131 ha – ganības, 154 ha – meži, 35 ha – purvi. Darbojās Mežmuižas ūdens un tvaika dzirnavas ar vilnas apstrādes fabriku, Lielberķenes ūdensdzirnavas, terpentīna tecinātava, divas kokzāģētavas, pienotava, 6 pārtikas veikali.

  Pēckara gados no 4 maziem kolhoziem (“Spīdola”, ”Klints”, ”Censonis”, ”Vairogs”) izveidojās turīgais Silaines kolhozs un padomju saimn. Augstkalne.

Reliģija

  Ticīgie pieder Augstkalnes-Mežmuižas ev.lut.draudzei. 1567.g. minēts, ka paredzēta baznīcas būve, bet 1591.g. – ka jaunais dievnams jāremontē. Mūra baznīca ar torni tika iesvētīta 1648.g., remontēta 1880.g. un 1933.g. 28 gadus par mācītāju kalpojis K.Mencelis.

  Gaiļu kapsēta, otra pagasta kapsēta – Sila kapsēta – tagad atrodas Vilces pagastā.

  Kultūras un dabas pieminekļi

  Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi ir Mežmuižas luterāņu baznīca, Mežmuižas pils (19.gs.2.p.). Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi: Mežmuižas pārvaldnieka māja, kalpu māja, klēts, Mežmuižas dzirnavas (visi 19.gs.2.p.), Mežmuižas parks (19.gs.vidus). Luterāņu baznīcā atrodas valsts nozīmes mākslas piemineklis – kapa plāksne M. un A.Šrēderēm (1710.g.).

  Parkā piemineklis J.Rainim, kas viesojies Mežmuižā.

 

  Ievērojamās personības

  G.Mencelis (1593-16540-vācu tautības latviešu literāts un valodnieks, teoloģijas prof., pirmais ievērojamākais latviešu garīgās literatūras rakstnieks, sarakstījis sprediķu grāmatu; dz. Mežmuižas mācītāja ģimenē.

  A.Bīlenšteins (1826 – 1907) – mācītājs, vācu tautības latviešu valodnieks, folklorists un etnogrāfs; atklājis Silenes pilskalnu.

  J.Auziņš (1861-1927) – ķirurgs un oftalmologs; dz.Pūķos.

  G.Klaustiņš (1880-  ?) – inženieris, kordiriģents un ērģelnieks; dz.Mežmuižā. Viņa tēvs R.Klaustiņš savās mājās Ērģelniekos atvēris skolu.

  R.Sēlis (1884-1975) – rakstnieks, mācījies Mežmuižas pagastskolā, dzīvojis Mežmuižā, novadu attēlojis romānā “Silaines muiža”.

  M.Zīverts (1903-1990) – dramaturgs; dz. Villenēs, miris Zviedrijā, urna apbedīta Meža kapos Rīgā.

E.Cēsnieks (1905-1978) – gleznotājs un vitrāžists; dz.Amatniekos, bērnību pavadījis Klintos.


Mežmuižas bijušie īpašnieki:

"Das baltische Herrenhaus" - Heinz Pirang, 1926.g.

    

Oto Hermanis fon der Hovens dzimis 1740. gada 13. novembrī Bukaišu muižā (Fockenhof) Kurzemes un Zemgales hercogistes galminieka Oto Kristofera fon der Hovena un viņa sievas Elizabetes Dorotejas, dzimušas fon Mirbahas, ģimenē. Līdz 1759. gadam Hovens studēja tieslietas Ķīles, pēc tam līdz 1761. gadam Strasbūras universitātē. 1763. gadā viņš atgriezās dzimtenē, kur iesaistījās Saksijas prinča Kārļa Kristiana Jozefa pusē cīņā par Kurzemes hercoga troni pret Ernstu Johanu Bīronu. Pēc tam, kad 1764. gada decembrī Polijas karalis Staņislavs Poņatovskis izlēņoja Kurzemes hercogisti Ernestam Johanam un viņa troņmantniekam princim Pēterim, Hovens 1765.-1771. gadā bija Kurzemes bruņniecības pārstāvis Polijas karaļa galmā, kur 1769. gadā pretojās Pētera Bīrona apstiprināšanai Kurzemes hercoga amatā. Par ko Krievijas ķeizariene Katrīna II lika viņu Varšavā apcietināt un trīs gadus (1771-1774) turēt ieslodzījumā Rīgas citadelē. 1776.-1786. gadā Hovens tika ievēlēts par Kurzemes bruņniecības sekretāru un panāca izlīgumu starp hercogu Pēteri un Kurzemes bruņniecību, par ko viņam tika piešķirta tūkstoš dālderu gada pensija. 1778.-1780. gadā viņu no jauna nosūtīja kā Kurzemes sūtni Varšavas galmā. 1779. gadā Oto Hermanis fon der Hovens bija Jelgavas Jāņa ložas „Zu den drey Gekrönten Schwerdtern“ krēsla meistars un 1780. gadā Jelgavas adopcijas ložas „Loge d’Adoption des trois Cœurs couronnés“ inspektors. Hovens piedalījās Kurzemes-Krievijas robežkomisijā, kas 1783. gada 10. maijā apstiprināja Slokas novada (tagadējās Jūrmalas pilsētas teritorijas) atdalīšanu no Kurzemes un Zemgales hercogistes un pievienošanu Krievijas impērijai. Šajā laikā viņš bija mainījis politiskos uzskatus un kļuvis par Krievijas interešu aizstāvi, tika iecelts par Skrundas pilskungu, Kuldīgas virspilskungu un bruņniecības maršalu, bet 1786. gadā par Jelgavas virsburggrāfu (Oberburggraf). 1795.gadā Hovens parakstīja Kurzemes un Zemgales hercogistes bezierunu pievienošanas aktu Krievijai, par ko tika iecelts par Krievijas slepenpadomnieku, Pāvils I viņu iecēla par senatoru Pēterburgā.  Miris 1806. gada 15. jūnijā Gulbenes pasta stacijā.

Līveni (vācu: Lieven; zviedru: Liewen) ir viena no vecākajām un pazīstamākajām vācbaltiešu dzimtām. Līvenu dzimtai pieder daudzi ievērojami valstsvīri, karavīri, diplomāti un politiķi. Par dzimtas aizsācēju tiek uzskatīts Turaidas līvu vecākais un "gandrīz ķēniņš" Kaupo. Pēc lēņu grāmatām Līvenu sencis Gerardus Līvo 1269. gadā un viņa dēls (latīņu: filius Gerardi Lyvonis) Johannes 1292. gadā bija Rīgas arhibīskapa vasaļi. Zināms, ka 15. gadsimtā dzīvojušajam Līdekem Līvam (Lüdeke Live) bija divi dēli - Jirgens un Johans, kas kļuva par divu dzimtas zaru ciltstēviem. Johana Līva (miris 1501. gadā) pēcteči bija vairāku Vidzemes dižciltīgo dzimtu (tai skaitā Līvenu) dibinātāji. Tās pašas dzimtas piederīgie bija arī vēlākie baroni un grāfi Ungerni-Šternbergi (vācu: Ungern-Sternberg). Savukārt Jirgena Līva pēcnācējiem Zviedru Vidzemes laikā Zviedrijas karaliene Kristīne I 1653. gadā piešķīra Zviedrijas baronu (brīvkungu) titulu, bet 1719. gadā karaliene Ulrika Eleonora Lielā Ziemeļu kara laikā grāfu titulu. Šis dzimtas zars (zviedru: Liewen) pārcēlās uz Zviedriju un pie tā piederēja vairāki zviedru karavadoņi. Baltijā palikušajam Līvenu zaram piederīgā Šarlote fon Līvena (1742-1828) no 1783.gada bija Krievijas ķeizarienes Katrīnas II mazbērnu guvernante. Par nopelniem bērnu audzināšanā Katrīna II viņai piešķīra bijušo Kurzemes hercogu Mežotnes muižu, bet imperators Pāvils I Romanovs Mežotnes muižu padarīja par Līvenu dzimtas īpašumu un 1799. gadā viņiem piešķīra grāfu titulu. 1801. gadā Līveni ieguva arī Svētās Romas impērijas valstsgrāfu tiesības. Nikolajs I Romanovs vienam Līvenu dzimtas zaram piederīgajiem 1826. gadā visgaišāko kņazu titulu. 1862. gadā visi Vidzemes Līveni ieguva baronu tiesības. Latvijas Republikas agrārās reformas gaitā 1920.gadā Līveniem tika atņemta Mežotnes pils, Anatola Līvena īpašumā saglabājās Mazmežotnes muižu Lielupes pretējā krastā, kur viņš iekārtoja Mežotnes ķieģeļu rūpnīcu. Viņa dēls Kārlis Līvens bija AS "Šīferis" priekšsēdētāja vietnieks, pēc Otrā Pasaules kara dzīvoja Vācijā un Kanādā, apglabāts blakus tēvam Mežotnes kapsētā. 2004. gada 10. augustā Mežotnes kapsētā tika apbedīti arī viņa sievas Luīzes Marijas Līvenas pīšļi  

 

Hāni (vācu: Hane, von Hahn) ir sena vācbaltiešu dzimta, kas bija ieceļojusi Livonijā 14. gadsimtā un vēlāk izplatījusies arī Krievijā. Ierakstīta Kurzemes bruņniecības matrikulā. Pēc viena uzskata dzimta cēlusies no pārvācotiem vendu dižciltīgajiem. Egkehards Hāne (vācu: Egkehardus Hane) jeb Gailis (latīņu: Eggehardus Gallus) pieminēts kā Mēklenburgas firsta Johana I (1237–1264) bruņinieks un padomnieks. Kopš 14. gadsimta sākuma Hānes dzimta pazīstama arī Livonijā, bet tieša saistība ar Mēklenburgas dzimtu nav pierādāma. Livonijas ordeņa bruņinieks Reimārs Hāne 1310. gadā bija Kuldīgas komturs, 1314.—1316. gadā Paides komturs, bet 1323. gadā Cēsu komturs. 1324.-1328. gadā viņš bija Livonijas ordeņa mestrs. 1318. gadā pieminēts arī viņa brālis Dānijas ķēniņa vasalis Johans Hāne. 1476. gadā Livonijas ordeņa mestrs Bernds fon der Borhs Heinriham Hānam piešķīra Pastendes muižu, kas bija fon Hānu dzimtīpašumā līdz pat 1920. gada agrārajai reformai. Krievijas impērijas Hānu dzimtas pamatlicējs bija Pēterburgas pasta direktors Johans Augusts Hāns (miris 1799), kas esot ieviesis pasta zīmogu sūtījumu apmaksai. Viņa dēli ierakstīti Pēterburgas guberņas bruņniecības matrikulā, bet mazdēli 1848. gadā uzņemti Sāmsalas bruņniecības matrikulā. 1862. gadā Krievijas valdība Hāniem piešķīra baronu titulu.

 

Dina Elizabete (1892-1930) - Eduarda meita - pēdējā Mežmuižas mantiniece, 
1918.g. precējusies - grāfiene Medema


Mežmuižas pēdējo īpašnieku Nikolaja Līvena,viņa meitas Elises un Hānu raduraksti:

7c) Nicolai Wilhelm Karl Johannes (Senten 12 Jun 1831-Fockenhof 29 Jun 1900); m.Dorpat 15 Sep 1867 Mathilde Gfn von Manteuffel (Saarenhof, Livonia 4 Nov 1847-Meran 16 May 1940)

1d) Elise Mathilde Alexandrine (Dina) (Fockenhof 22 Oct 1868-Biarritz 12 Jan 1956); m.1st Fockenhof 10 Sep 1891 Eduard Baron von Hahn (Blankenfeld, Kurland 5 Oct 1865-Mentone 10 Dec 1906); m.2nd Wilzen, Kurland 4 Nov 1913 Franz Baron von Hahn (Blankenfeld 26 Oct 1863-Mentone 20 Jan 1926); m.3rd Mentone 18 Oct 1930 Barthold Baron von Hoyningen gt Huene (Nawwast, Livonia 18 Mar 1859-Biarritz 9 May 1942)

Līvenu dzimtas koks:      http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/lieven.html

Elisei ,apprecot Eduardu von Hānu, pils pāriet Hānu īpašumā. Pēc vīra nāves viņa apprecas otrreiz ar tā brāli Franci.

Blankenfeldes Hānu dzimtas atzars: