EN
RU
DE

   
Par skolu

 Kā sazināties :

Aktuāli

"Ezerpils"
Augstkalnes pagasts
Dobeles novads
LV-3709

Skolas administrācija:
Skolas direktore  Ieva Krūmiņa
Vietniece  izglītības jomā  Valentīna Ciganoviča 
Vietniece izglītības jomā Rudīte Dude 
Vietnieks saimnieciskajos jautājumos Jānis Kalniņš 
Vietnieks informācijas jautājumos Jānis Izaks 
Skolotājs logopēds - Anda Cēsniece
Sociālais pedagogs - Agnija Ozoliņa
Lietvedība T:   – 63729459
Pirmsskolas izglītības centrs "Zvaniņos" - 63729470
E - pasts:    augstkalnes.vsk@skolas.zemgale.lv
Dokumenti
Skolotāji
Sadarbība
Audzēkņiem
Vecākiem
Skolas avīze
Klašu foto
Absolventi

Pamatskolas izlaidumi

 AUGSTKALNES  PAMATSKOLA

Vēsture
Pils

Tālruņi Augstkalnes pakalpojumu centrā:
Pagasta pārvaldes vadītāja:       29336951

AIDS uzticības tālrunis: 7543777
"Glābiet bērnus":      7289348
Bērnu tiesību aizs. centrs: 7334441
Pagasts
 

 

 

 

 

Skolas sadarbība ar nodibinājumu "Lāsītes": spied šeit

 

Administrācijas pieņemšanas laiki

Direktore Ieva Krūmiņa Pirmdiena 13.00 - 16.00
Direktora vietniece izglītības jomā Valentīna Ciganoviča Otrdiena 11.00 - 13.00
Direktora vietniece izglītības jomā Rudīte Dude Otrdiena 8.30 – 10.00
Pirmsskolas metodiķis PIG „Zvaniņi” Rudīte Dude Trešdiena 9.00 - 10.00

 

 

Savus bērnus mēs vēlamies redzēt:

zinošus, godīgus, labestīgus, spējīgus brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties, demokrātiskai sabiedrībai uzticīgus, savas Tēvzemes un mītnes zemes patriotus.
Lai pietāte pret dabu, pret otru cilvēku, dzīvību, tautu, cilvēci kļūtu svarīga mums visiem !

 

 Skolas vecāku padome:

2021./2022.m.g.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Norādīt statusu

(vecāks, pašv.pārst.,skolotājs, skolēns)

1.     

Svetlana Samofalova

4.kl.vecāks

2.     

Ance Pavlovska

6.,8.kl. vecāks

3.     

Antra Lāce

8.,9.kl. vecāks

4.     

Madara Darguža

PIG “Zvaniņi” vecāks

5.     

Sandra Lūsīte

PIG “Zvaniņi” vecāks

6.     

Renāte Ramma

2.kl. vecāks

7.     

Vija Viniarska

                   1.kl. vecāks

8.     

Sintija Černaja

3.,5.kl. vecāks

9.     

Zane Briede

5.kl.vecāks

10.  

Signe Kuplā

7.,9.kl.vecāks

11.  

Maija Lāce

7.kl. vecāks

12.  

Laima Žakaite

6.kl.vecāks

13.  

Evita Zolnere

2.,6.kl.vecāks

14.  

Ieva Alksne

3.,7.kl. vecāks

15.  

Ojārs Rūdolfs

1.kl. vecāks

 

Skolas padome:  

2021./2022.m.g.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Norādīt statusu

(vecāks, pašv.pārst.,skolotājs, skolēns)

1.     

Svetlana Samofalova

vecāks

2.     

Annija Veide

skolēnu padomes vadītāja

3.     

Agate Misule

skolēns

4.     

Ance Pavlovska

vecāks

5.     

Antra Lāce

vecāks

6.     

Sandra Ramanauska

skolotājs

7.     

Madara Darguža

vecāks, pašv.pārst

8.     

Sandra Lūsīte

vecāks

9.     

Matīss Zolners

skolēns

10.  

Patrīcija Miķelsone

skolēns

11.  

Renāte Ramma

vecāks

12.  

Vija Viniarska

vecāks, skolas padomes vadītāja

13.  

Sintija Černaja

vecāks

14.  

Zane Briede

vecāks

15.  

Signe Kuplā

vecāks

16.  

Maija Lāce

vecāks

17.  

Laima Žakaite

vecāks

18.  

Evita Zolnere

vecāks

19.  

Ojārs Rūdolfs

skolas darbinieks

20.  

Gaļina Jēane

skolotājs

21.  

Rudīte Dude

skolotājs

22.  

Marija Pelnika

skolotājs

23.  

Ieva Krūmiņa

skolas direktore

 


Vērtēšanas sistēma 10 ballu skalā

9 un 10 balles izglītojamais iegūst, ja:

•ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka var mācību saturu uztvert, iegaumēt, reproducēt, izmantot pēc parauga līdzīgā situācijā un ari spēj tās patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu apguvei un radošu uzdevumu risināšanai;

•prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski argumentējot domu, saskatīt un izskaidrot likumsakarības;

•spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt vienotā ainā, pareizi samērot ar realitāti; spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, paredzot sekas; prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību problēmu risināšanai.

6, 7, un 8 balles izglītojamais iegūst, ja

•ar izpratni pilnā apjomā vai tuvu tam var reproducēt mācību saturu, saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā;

•prot zināšanas un prasmes izmantot pēc parauga, analoģijas vai pazīstamā situācijā veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus;

•uzdoto veic apzinīgi, parāda spējas, kā ari attīstītas gribas īpašības (tikai pamatizglītībā); mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi, taču vairāk konstatācijas nekā analīzes līmenī;

•ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi;

•mācību sasniegumi attīstās veiksmīgi (tikai pamatizglītība).

4 un 5 balles izglītojamais iegūst, ja

•ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no nebūtiskā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus un likumsakarības, var formulēt atpazīšanas noteikumus un gandrīz bez kļūdām veic tipveida uzdevumus;

•mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami;

•mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga norādījumus, var izteikt personisko attieksmi, par pamatu izmantojot iegaumēto mācību saturu

(tikai pamatizglītībā);

•ir sadarbības un saziņas pamatprasmes, mācību sasniegumi attīstās.

1, 2 un 3 balles izglītojamais iegūst, ja

•spēj mācību saturu tikai uztvert un atpazīt, iegaumēt un reproducēt var nepietiekamu apgūstamā satura apjomu (mazāk nekā 50 procentu), veic primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga, labi pazīstamā situācijā, daļu uzdevuma veic bez kļūdām;

•mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, ļoti reti atšķir būtisko no mazsvarīgā, personīgo attieksmi spēj paust epizodiski vai ari nav sava viedokļa (tikai pamatizglītībā);

•sadarbības prasmes attīstās ļoti mazā mērā (tikai pamatizglītībā);

•mācību sasniegumu attīstība ir nepietiekama (tikai pamatizglītībā);

   

 Par skolu  |  Aktuāli   |  Vēsture  |   Skolotāji   |  Sadarbība   |  Pils   |  Apkārtne   |  Vecākiem    |  Audzēkņiem